Forskrift om vern for Åsstranda naturreservat, Porsgrunn kommune, Telemark.

DatoFOR-1978-04-28-7
PublisertII 1978 s 226
Ikrafttredelse28.04.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅsstranda naturreservat, Porsgrunn kommune, Telemark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Porsgrunn

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 28. april 1978. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10, er et skogområde ved Åsstranda, en del av gnr./bnr. 63/1, 6, 63/2, 5, 63/7, 63/8, 63/10, 63/11, 64/2, 64/7, 17 i Porsgrunn kommune, Telemark fylke, ved kgl.res. av 28. april 1978 fredet som naturreservat. Det fredete areal er ca. 115 dekar.

II

Resevatet har følgende grenser:

Grensen tar utgangspunkt i pkt. 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøvernepartementet 20. april 1978, og går i rette linjer gjennom punktene 2-10, og følger stranda tilbake til pkt 1.

Pkt. 1: punkt på stranda, med koordinater X= 122.656, Y= -61.350

Pkt. 2: punkt i delet mellom 63/2,5, 63/8 og 63/1,6

Pkt. 3: punkt med koordinator X = 121.515, Y= -61.078 i delet mellom 64/2 og 63/7

Pkt. 4: punkt med koordinator X = 121.515, Y = -60.902

Pkt. 5: punkt i delet mello 63/10 og hustomt, X = 121.460, Y = - 61.047

Pkt. 6: punkt med koordinater X = 121.625, Y = -61.173

Pkt. 7: punkt i dele med hustomt, X = 121.725, Y = -61.205

Pkt. 8: hjørne av hustomt, X = 121.740, Y = -61.161

Pkt. 9: punkt med koordinator, X = 122.159, Y = -61.259

Pkt. 10: på stranda, koordinator X = 122.238, Y = -61.375

Kart i målestokk 1:5.000 og 1:50.000 oppbevares i Porsgrunn kommune, hos fylkesmannen i Telemark, ved Telemark fylkesskogskontor og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka.

III

Formålet med fredningen er å bevare en foreskomst av alm-lindeskog (Ulmo-Tiletum) som er tilnærmet uberørt.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelser unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er tiltak i medhold av punkt 3 og 6 og sanking av bær og sopp.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignende.
3.Den skjøtselen som er nødvendig for å oppfylle fredningens formål, skal utføres av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.
4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i ambulanse-, politi-, brannvern- og skjøtselsøymed.
5.Militære øvelser og organisert idrettsutøvelse er forbudt.
6.Dersom vegetasjonen i reservatets ytterkanter medfører vesentlig ulempe for bruken av eksisterende innmark, kan forvaltningsmyndigheten tillate forsiktig rydding i en sone på inntil 5 meter langs reservatets grense.
7.Departementet kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfelle dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltnigen av bestemmelsene for reservatet tillegges Telemark fylkesskogskontor.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 6 og § 10 om skjøtsel, ette § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

VII

Denne bestemmelsen trer i kraft straks.