Forskrift om vern for Sankt Hansåsen naturreservat, Porsgrunn kommune, Telemark.

DatoFOR-1978-04-28-8
PublisertII 1978 s 228
Ikrafttredelse28.04.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forSankt Hansåsen naturreservat, Porsgrunn kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Porsgrunn

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 28. april 1978. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 65 38, jfr. § 10, er et skogområde ved Sankt Hansåsen, en del av gnr./bnr. 20/7,9 i Porsgrunn kommune, Telemark fylke, ved kgl.res. av 28. april 1978 fredet som naturreservat. Det fredete areal er ca. 95 dekar.

II

Reservatet har følgende grenser:

Grensen tar utgangpunkt i pkt. 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet 20. april 1978, går derfra i rette linjer gjennom punktene 2, 3, 4 og fram til punkt 5, og følger eiendomsgrensen tilbake til punkt 1.

Pkt. 1: punkt i eiendomsgrensen mellom 20/7,9 og 20/1, med koordinatene X = 124.445, Y = -50.372

Pkt. 2: punkt med koordinatene X = 124.240, Y = -50.510

Pkt. 3: punkt med koordinater X = 124.369, Y = -50.789

Pkt. 4: punkt med koordinater X = 124.549, Y = -50.819

Pkt. 5: punkt i eiendomsgrensen mellom 20/7,9 og 20/1, med koordinatene X = 124.625, Y = -50.754

Kart i målestokk 1:5.000 og 1:50.000 oppbevares i Porsgrunn kommune, hos fylkesmannen i Telemark, ved Telemark fylkesskogskontor og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka.

III

Formålet med fredningen er å bevare en rik forekomst av edellauvskog, lite berørt av inngrep.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelser unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er tiltak i medhold av punkt 3 sanking av bær og sopp.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignende.
3.Den skjøtselen som er nødvendig for å oppfylle fredningens formål, skal utføres av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.
4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i ambulanse-, politi-, brannvern- og skjøtselsøymed.
5.Militære øvelser og organisert idrettsutøvelse er forbudt.
6.Departementet kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfelle dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltnigen av bestemmelsene for reservatet tillegges Telemark fylkesskogskontor.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 6 og § 10 om skjøtsel, ette § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

VII

Denne bestemmelsen trer i kraft straks.