Forskrift om vern for Korseikåsen naturreservat, Porsgrunn kommune, Telemark.

DatoFOR-1978-04-28-9
PublisertII 1978 s 230
Ikrafttredelse28.04.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forKorseikåsen naturreservat, Porsgrunn kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Korseikåsen naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 28. april 1978. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 3 8, jfr. § 10, er et skogområde ved Korseikåsen, en del av gnr./bnr. 20/1 i Porsgrunn kommune, Telemark fylke, ved kgl.res. av 28. april 1978 fredet som naturreservat. Det fredete areal er c. 7 dekar.

II

Reservatet har følgende grenser:

Grensen tar utgangspunkt i pkt. 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet 20. april 1978, og derfra i rette linjer gjennom punktene 2, 3, 4 og 5 tilbake til pkt. 1.

Pkt. 1: punkt med koordinater X = 123.705, Y = -49.747

Pkt. 2: punkt med koordinater X = 123.687, Y = -49.825

Pkt. 3: punkt med koordinater X = 123.705, Y = -49.873

Pkt. 4: punkt med koordinater X = 123.758, Y = -49.865

Pkt. 5: punkt med koordinater X = 123.762, Y = -49.760

Kart i målestokk 1:5.000 og 1:50.000 oppbevares i Porsgrunn kommune, hos fylkesmannen i Telemark, ved Telemark fylkesskogskontor og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka.

III

Formålet med fredningen er å bevare en foreskomst av svartor-sumpskog Carici (elongatae) - Alnetum (glutinosae).

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelser unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er tiltak i medhold av punkt 3 og sanking av bær og sopp.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignende.
3.Den skjøtselen som er nødvendig for å oppfylle fredningens formål, skal utføres av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.
4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i ambulanse-, politi-, brannvern- og skjøtselsøymed.
5.Militære øvelser og organisert idrettsutøvelse er forbudt.
6.Departementet kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfelle dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltnigen av bestemmelsene for reservatet tillegges Telemark fylkesskogskontor.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 6 og § 10 om skjøtsel, ette § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

VII

Denne bestemmelsen trer i kraft straks.