Forskrift om vern som landskapsvernområde og naturreservat, Gjellebekkmyrene naturreservat, Tranby landskapsvernområde, Lier kommune, Buskerud.

DatoFOR-1978-06-30-1
PublisertII 1978 s 338
Ikrafttredelse30.06.1978
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forGjellebekkmyrene naturreservat, Tranby landskapsvernområde, Lier kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10 jf LOV-2009-06-19-100-§77, FOR-1987-07-03-572, FOR-1988-11-03-4324
Kunngjort
KorttittelForskrift om Tranby landskapsvernområde

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 30. juni 1978. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 8 mars 2012 nr. 350, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8 jfr. § 10, er Gjellebekkmyrene med tilgrensende skog, deler av gnr./bnr. 120/1, 4, 120/6, 121/3, 5, 7, 121/6, 124/1, 124/3-5, 124/6, 126/1 og 126/3 i Lier kommune, Buskerud fylke, ved kgl.res. av 30. juni 1978 fredet som naturreservat. Det fredede arealet er ca. 460 dekar.

I medhold av samme lovs § 5, jfr. § 6, er Høgdasletta. Høgda og Gabrielshagen med tilgrensende områder, deler av gnr./bnr. 120/1,4, 121/3, 5, 7, 121/6, 122/1, 122/7, 124/3, og 5, 124/6, 126/3, 126/4 i Lier kommune, Buskerud fylke, ved kgl.res. av 30. juni 1978 vernet som landskapsvernområde under navnet Tranby landskapsvernområde. Det vernede arealer er ca. 440 dekar.

II

Naturreservatet og landskapsvernområdet har følgende grenser:

Grensene for naturreservatet og landskapsvernområdet går fram av kart i målestokk 1:8 000 datert Direktoratet for naturforvaltning mars 2012. De nøyaktige grensene for naturreservatet og landskapsvernområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Lier kommune, hos Fylkesmannen i Buskerud, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrifter 8 mars 2012 nr. 350, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

III

Formålet med naturreservatet er å bevare kalkmyrene og deres vegetasjon, som er av stor vitenskapelig og pedagogisk verdi.

Formålet med landskapsvernområdet er å bevare et egenartet kulturlandskap som inneholder flere for distriktet karakteristiske vegetasjonstyper, har en interessant fauna og flere kulturminner.

VI

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er sanking av bær og sopp og tiltak i medhold av pkt. VI og pkt. VII.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av anlegg eller bebyggelse.

V

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Skogbevokste arealer opprettholdes og drives som skogbruk med den treslagssammensetning som er naturlig på stedet. Hogst skal foregå slik at landskapets karakter ikke blir vesentlig endret. Hogstplaner skal godkjennes av forvaltningsmyndigheten.

Bemerkelsesverdige og dekorative trær beholdes utover regulær hogstmoden alder. Døde og hule stammer som er av verdi for fuglelivet skal ikke fjernes. Kjemiske bekjempningsmidler og kunstgjødsel må ikke anvendes i skogområdene. Deponering av avfall er forbudt.

2.Våtlendte partier og myrer må ikke dreneres. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til drenering av tidligere dyrka mark.
3.Planer om endrede bruksformer, herunder massetak, som kan innvirke vesentlig på områdets egenart, skal forelegges forvaltningsmyndigheten til godkjennelse. Vanlig jordbruksdrift er tillatt.
4.Utenom nåværende bebyggelse kan det bare oppføres bygninger tilknyttet jordbruket.
5.Planer om nybygg, anlegg, herunder skogsveger og abdre veganlegg eller innretninger kan ikke settes i verk uten godkjenning fra Miljøverndepartementet.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi nærmere retningslinjer for skogsdriften i landskapsvernområdet og den skjøtsel som er nødvendig for å oppfylle formålet med naturreservatet og landskapsvernområdet. Retningslinjene skal godkjennes av Miljøverndepartementet. Skjøtselen skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer.

VII

Departementet kan gjøre unntak fra bestemmelsene for naturreservatet og landskapsvernområdet for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfelle dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

VIII

Forvaltningen av bestemmelsene for naturreservatet og landskapsvernområdet tillegges Buskerud fylkesskogkontor.

IX

Den myndighet Kongen har etter § 6 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra vernebestemmelser, overføres til Miljøverndepartementet.