Forskrift om vern av Kolsås-Dælivann landskapsvernområde med plante- og fuglelivsfredninger og fire naturreservater i Bærum kommune, Akershus.

DatoFOR-1978-06-30-2
PublisertII 1978 s 342
Ikrafttredelse24.08.1978
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forKolsås/Dælivann landskapsvernområde, Bærum kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, § 8 jfr. § 6 og § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om landskapsvernområder, Bærum

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 30. juni 1978. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 27 mars 1995 nr. 306, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 5 jf. § 6 og §§ 21, 22 og 23, er Kolsås-Dælivann-området i Bærum kommune, Akershus fylke, vernet som landskapsvernområde ved kgl.res. av 30. juni 1978 nr. 2, under navnet Kolsås-Dælivann landskapsvernområde. Med hjemmel i kgl.res. av 30. juni 1987, og delegert myndighet med virkning fra 15. november 1988 gitt i brev datert 3. november 1988, er vernebestemmelsene for landskapsvernområdet endret ved vedtak gjort av Miljødirektoratet den 27. mars 1995.

I medhold av samme lovs § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er fire områder i landskapsvernområdet særskilt fredet som naturreservater ved kgl.res. av 30. juni 1978 nr. 2, under navnene Kolsåstoppen naturreservat, Kolsåsstupene naturreservat, Dalbo naturreservat og Skotta naturreservat. Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987, og delegert myndighet med virkning fra 15. november 1988 gitt i brev datert 3. november 1988, er fredningsbestemmelsene for naturreservatene endret ved vedtak gjort av Miljødirektoratet den 27. mars 1995.

Fuglelivet, og barlind og blåveis i landskapsvernområdet, er fredet særskilt i medhold av samme lovs §§ 13 og 14 og §§ 21, 22 og 23 ved kgl.res. av 30. juni 1978 nr. 2. Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987, og delegert myndighet med virkning fra 15. november 1988 gitt i brev datert 3. november 1988, er bestemmelsene for plante- og fuglelivsfredningene endret ved vedtak gjort av Miljødirektoratet den 27. mars 1995.

0Endret ved forskrifter 27 mars 1995 nr. 306, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

II

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca. 5000 dekar og omfatter følgende gnr/bnr:

1/3, 1/84, 1/111, 1/113, 1/114, 1/115, 1/116, 1/117, 1/505, 1/507, 3/2, 4/1, 4/2, 24/1, 24/3, 24/14, 25/1, 26/1, 86/16, 87/2, 87/10, 87/11, 87/14, 87/15, 87/16, 87/18, 88/1, 88/2, 88/4, 88/6, 88/7, 88/8, 88/9, 88/10, 89/1, 89/4, 89/20, 90/1, 90/53, 91/5, 91/654, 91/655, 91/9, 91/27, 91/31, 91/36, 91/37, 91/173, 118/1.

Naturreservatene har følgende størrelse og berører følgende gnr/bnr:

-Kolsåstoppen naturreservat: ca 150 dekar; 118/1.
-Kolsåsstupene naturreservat: ca 700 dekar; 86/16, 87/2, 87/18, 88/1, 88/2, 88/6, 88/9, 88/10, 89/4, 89/20, 90/1, 90/53, 91/5, 91/654, 91/655.
-Dalbo naturreservat: ca 15 dekar; 88/2.
-Skotta naturreservat: ca 20 dekar; 1/3, 1/507 og 24/14.

Grensene for landskapsvernområdet og naturreservatene går fram av vedlagte kart i målestokk 1:5000, datert Direktoratet for naturforvaltning juli 1991. Kartet oppbevares i Bærum kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet.

Grensene for landskapsvernområdet og naturreservatene skal være avmerket i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrifter 27 mars 1995 nr. 306, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

III

Formålet med landskapsvernområdet er å bevare et vakkert og egenartet natur- og kulturlandskap med rikt plante- og dyreliv.

Formålet med naturreservatene er å bevare spesielle naturtyper og geologiske formasjoner som bl.a. er av spesiell verdi for forskning og undervisning, idet

-Dalbo naturreservat omfatter en edellauvskog av typen snelle-askeskog med skavgras.
-Skotta naturreservat omfatter en edellauvskog av typen alm-lindeskog med hegg.
-Kolsåsstupene naturreservat omfatter et geologisk interessant område, egenartede vegetasjonssamfunn med innslag av varmekjære og næringskrevende arter, og et særegent dyreliv.
-Kolsåstoppen naturreservat omfatter et særegent og lite berørt barskogområde
0Endret ved forskrift 27 mars 1995 nr. 306.

IV

For verneområdene gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon.
-I landskapsvernområdet er hule trær og forekomster av barlind og blåveis fredet. Nye plantearter må ikke innføres.
-I naturreservatene er all vegetasjon, herunder døde busker og trær, fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse som ikke er følge av vanlig ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler, herunder døde trær og læger. Nye plantearter må ikke innføres. Planting av trær er ikke tillatt.
2.Dyrelivet.
-Alle fugler, med egg, reir og bo er fredet mot jakt, fangst, skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse.
3.Inngrep og forurensende virksomhet.
-I landskapsvernområdet må det ikke iverksettes tiltak som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter, herunder oppføring av byggverk, anlegg, faste innretninger og provisoriske hytter, utvidelse av eksisterende bygninger, hensetting av campingvogn, framføring av luftledninger, anlegg eller opprusting av veier, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, tilplanting av dyrka mark, eng og beitemark, utføring av kloakk eller konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
-I naturreservatene må det ikke iverksettes noen tiltak som kan endre naturmiljøet.
4.Ferdsel.
-Motorisert ferdsel er forbudt.
-Store eller terminfestede orienteringsløp kan bare holdes etter tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Orienteringsposter må ikke legges i naturreservatene.
-Ridning er bare tillatt på veier og stier anvist av forvaltningsmyndigheten. Sykling er bare tillatt på veier.
-Det er båndtvang for hund hele året.
5.Landbruk.
-Skogbruk i landskapsvernområdet, skal foregå etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
-Vedlikehold av randsoner langs veier, grøfter, dyrket mark og beiter i landskapsvernområdet, skal skje i samsvar med retningslinjer i vedtatt forvaltningsplan.
0Endret ved forskrift 27 mars 1995 nr. 306.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Bruk av løshund under jakt.
3.Plukking av bær og sopp.
4.Nødvendig kjøring på bilvei til gårdsbruk og boliger, og til offentlige anlegg.
5.Bruk av motorkjøretøy i landskapsvernområdet, i forbindelse med jordbruks- og skogbruksdrift.
6.Vedlikehold av eksisterende bygninger og anlegg, herunder eksisterende bilvei, traktorveier og stier i landskapsvernområdet.
7.Oppføring av bygninger som er nødvendige for landbruksdriften og mindre uttak av masse til eget bruk på eiendommen, i landskapsvernområdet. Bruk av motorisert fremkomstmiddel i den forbindelse er tillatt. Forvaltningsmyndigheten skal varsles på forhånd.
8.Virksomhet som er ledd i vanlig drift av eksisterende jordbruksarealer i landskapsvernområdet.
9.Opprensking av eksisterende grøfter, kanaler og bekker i landskapsvernområdet.
10.Skjøtsel av hager og hyttetomter.
11.Nydyrking i landskapsvernområdet, når den i omfang og lokalisering ikke endrer landskapets art eller karakter vesentlig, etter å ha varslet forvaltningsmyndigheten.
12.Å foreta plukkhogst og vedhogst til eget bruk i landskapsvernområdet. Hogsten må ikke endre hovedtrekkene i landskapsbildet og det skal legges særlig vekt på å bevare bestander av edellauvskog, hule trær og øvrige naturgitte forutsetninger for fuglelivet og opplevelsesrikdommen i området.
0Endret ved forskrift 27 mars 1995 nr. 306.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gi tillatelse til:

1.Begrenset bruk av motorkjøretøy på traktorveier i landskapsvernområdet.
2.Skogbrukstiltak som ikke er i samsvar med godkjent plan i spesielle tilfeller.
3.Forsiktig hogst av gran og furu i Kolsåsstupene og Kolsåstoppen naturreservater. Hogsten skal bare skje i samsvar med vedtatt forvaltningsplan.
4.Mindre tilbygg til eksisterende bolighus.
5.Legging av kloakkledning og jordkabler innenfor landskapsvernområdet.
0Endret ved forskrift 27 mars 1995 nr. 306.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme verneformålene. Det skal utarbeides forvaltningsplan for hele eller deler av området, som gir nærmere retningslinjer for bruk og forvaltning av området.

0Endret ved forskrift 27 mars 1995 nr. 306.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med vernet.

0Endret ved forskrift 27 mars 1995 nr. 306.

IX

Forvaltningen av bestemmelsene for landskapsvernområdet og de fire naturreservatene tillegges Fylkesmannen i Oslo og Akershus.