Forskrift om regulering av ferdselen i Ølbergholmen friområde, Tjølling kommune, Vestfold.

DatoFOR-1978-07-31-3742
PublisertII 1978 s 408
Ikrafttredelse21.09.1978
Sist endretFOR-1984-09-20-1700
Endrer
Gjelder forLarvik kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1957-06-28-16-§15
Kunngjort
KorttittelForskr. om ferdsel i Ølbergholmen friområde

I medhold av § 15 i lov om friluftslivet av 28. juni 1957 har fylkesmannen i Vestfold stadfestet Tjølling kommunestyres vedtak av 7. juni 1978 om regulering av ferdselen på Ølbergholmen friområde, gnr. 117 bnr. 34 i Tjølling kommune.

§ 1.Enhver som ferdes på Ølbergholmen plikter å følge adferdsreglene.

Brudd på disse bestemmelser kan medføre anmeldelser eller bortvisning i samsvar med gjeldende rettsregler for det enkelte tilfellet.

§ 2.Enhver som ferdes på Ølbergholmen skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde sakde for grunneieren og de øvrige brukere, hunder skal holdes i bånd.

Enhver som ferdes på Ølbergholmen skal respektere de private rettigheter som hytteeierne sør for frimrådet har. Vegen skal holdes åpen for bilkjøring til hyttene.

§ 3.Papir og annet avfall skal den besøkende fjerne på skikkelig vis, det er oppsatt søppelstativer til dette. Det er ikke tillatt å kaste avfallav noen som helst art i sjøen. Besøkende plikter å etterlate holmen i god stand og orden.
§ 4.Det er forbudt å slå opp telt på området.
§ 5.Det er forbudt å gjøre opp åpen ild i området, hvis ikke spesiell tillatelser er innhentet fra kommunen, mend samtykke av lensmannen i Tjølling.
§ 6.Det er ikke tillatt å ferdes med båt innenfor de oppsatte badebøyene.
§ 7.Båter skal fortøyes på anvist plass. Den maksimale fortøyningstid ved brygga er ett døgn. Opptrekk eller opplegg på strendene er forbudt.
0Endret ved forskrift 20 sept 1984 nr. 1700.
§ 8.Forskriften trer i kraft fra kunngjøring i Norsk lysingsblad.

Fylkesmannen har samtidig i medhold av § 17 i samme lov bestemt at forskriften skal gjøres kjent ved oppslag på området.

Overtredelse av forbudene straffes med bøter i henhold til friluftslovens § 39 for så vidt forholdet ikke reguleres av strengere straffer.