Forskrift om midlertidig fredning av Lytingsdalen naturresevat, Nissedal kommune, Telemark.

DatoFOR-1978-10-30-4
PublisertII 1978 s 529
Ikrafttredelse30.10.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forLytingsdalen naturreservat, Nissedal kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Lytingsdalen naturreservat

Kapitteloversikt:

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, jfr. endring ved lov av 2. juni 1972, § 8, tredje ledd, har Miljøverndepartementet 30. oktober 1978 truffet følgende vedtak:

I

Skogområdet Lytingsdalen, en del av gnr./bnr. 23/1, 23/4, 23/6, 23/7, 23/9, 24/1 og 24/3 i Nissedal kommune, Telemark fylke, er midlertidig fredet som naturreservat. Det fredede arealet er ca. 9,8 kvadratkilometer.

II

Reservatet har følgende grenser:

Grensen tar sitt utgangspunkt i pkt. 1 på kart i målestokk 1:50.000, datert Miljøverndepartementet 15. oktober 1978, følger vestsiden av vannet sørover til pkt. 2, går i rett linje opp lia til pkt. 3, følger eiendomsgrensen mellom 23/1 og 24/5 til pkt. 4, følger nordsiden av kraftlinjegaten for Brokke-linjen til pkt. 5, vinkler mot nord og går ca. 50 m øst for Dyrvasshytta fram til pkt. 6, følger eiendomsgrensen mellom 23/1 og 23/7 fram til pkt. 7, følger kommunegrensen mellom Nissedal og Fyresdal over Dyrvassheii og Mosnetten til pkt. 8 på Førheinutane, vinkler sørover og følger eiendomsgrensene mellom 24/1 og 23/9, 23/7 og 23/4 fram til pkt. 9, går rett ned lia til pkt. 10, følger sørsiden av elva tilbake til pkt. 1.

Pkt. 1: Sørsiden av elva ved utløpet av Strondeåi i Lytingsvatnet.

Pkt. 2: Liten odde nord for Kjeddingsviki med U.T.M.-koordinater X = 4.63.1 og Y = 65.63.1.

Pkt. 3: Krysspunkt mellom eiendomsgrensene for 23/1, 24/3 og 24/5.

Pkt. 4: Krysspunkt for eiendomsgrensen mellom 23/1 og 24/5 og nordsiden av kraftlinjegaten for Brokke-linjen.

Pkt. 5: 3. mast øst for Dyrvatn på kraftlinjegaten for Brokke-linjen.

Pkt. 6: Punkt på eiendomsgrensen mellom 23/1 og 23/7 med U.T.M.-koordinater X = 4.60.6 og Y = 65.63.9.

Pkt. 7: Krysspunkt mellom eiendomsgrensen for 23/1 og 23/7 og kommunegrensen mellom Nissedal og Fyresdal.

Pkt. 8: Krysspunkt mellom eiendomsgrensene for 23/9 og 24/1 og kommunegrensen mellom Nissedal og Fyresdal.

Pkt. 9: Toppen av Strondfjell, 956 m.o.h.

Pkt. 10: Punkt på sørsiden av Strondeåi rett ut for Markert morenerygg. U.T.M.-koordinater X = 4.62.3 og Y = 65.64.4.

Kart i målestokk 1:50.000 oppbevares i Nissedal kommune, hos fylkesmannen i Telemark, ved Telemark fylkesskogkontor og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka.

III

Formålet med den midlertidige fredningen er å verne et relativt urørt skogs- og heiområde som er representativt og typisk for Øvre Setesdals og Telemarks skogområder inntil spørsmålet om en eventuell varig fredning er avgjort.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntak fra dette punkt er tiltak i medhold av punktene 3 og (6) og sanking av bær og sopp.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignende.
3.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i ambulanse-, politi-, brannvern- og skjøtselsøyemed.
4.Militære øvelser og organisert idrettsutøvelse er forbudt.
5.De to hyttene/seterbuene som ligger i området kan brukes som før og gis nødvendig vedlikehold, men må ikke utvides eller påbygges.
6.Departementet kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfelle dersom det ikke strider mot formålet med den midlertidige fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges fylkesmannen i Telemark.

VI

Bestemmelsene trer i kraft straks.