Forskrift om vern for Lauvåsen naturreservat, Øyestad kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1978-11-24-4
PublisertII 1978 s 566
Ikrafttredelse24.11.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forLauvåsen naturreservat, Arnedal og Øyestad kommuner, Aust-Agder
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Lauvåsen naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 24. nov. 1978. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10, er et område ved Lauvåsen, en del av gnr./bnr. 7/1 i Øyestad kommune, Aust-Agder fylke, ved kgl.res. av 24. nov. 1978 fredet som naturreservat. Det fredede areal er ca. 200 dekar.

II.

Reservatet har følgende grenser:

Grensa tar utgangspunkt i pkt. 1 på kart i målestokk 1:5.000 , datert Miljøverndepartementet november 1978, går derfra i rett linje østover til pkt. 2, går derfra langs eiendomsgrensa mellom 6/1 og 7/1 til pkt. 3, går derfra i nordvestlig retning til pkt. 4, følger deretter den østlige avgrensningen av skogsbilvegen til pkt. 5, og følger den østlige avgrensningen av fylkesvegen til Vigeland (Fv 69-1-372) tilbake til pkt. 1.

Pkt.1: Punkt der traktorveg krysser østlige avgrensning av fylkesvegen ( Fv 69-1-3729, med koordinater X = 50163, Y =8202.

Pkt.2: Punkt i eiendomsgrensa mellom 6/1 og 7/1 med koordinater X = 50621, Y = 8420.

Pkt.3: Punkt i eiendomsgrensa mellom 6/1 og 7/1 med koordinater X = 51443, Y = 8772.

Pkt.4: Punkt ved den østlige avgrensningen av skogsbilvegen, med koordinater X = 51531, Y = 8630.

Pkt.5: Punkt der skogsbilvegen krysser den østlige avgrensningen av fylkesvegen (Fv 69-1-372), med koordinater X = 51080, Y = 8260.

Kart i målestokk 1:5.000 og 1:50.000 oppbevares i Øyestad kommune, hos fylkesmannen i Aust-Agder, ved Aust-Agder fylkesskogkontor og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka.

III.

Formålet med fredningen er å bevare en egenartet og grovdimensjonert furubestand med urskogpreg.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntak fra dette punkt er tiltak i medhold av punktene 3 og 6 og sanking av bær og sopp.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler, eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignende.
3.Den skjøtselen som er nødvendig for å oppfylle fredningens formål skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndep.
4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i ambulanse-, politi-, brannvern- og skjøtselsøyemed.
5.Militære øvelser og organisert idrettsutøvelse er forbudt.
6.Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til fjerning av vegetasjon der reservatet grenser inn til veg dersom det er nødvendig av hensyn til trafikksikkerheten. Vegetasjon som er til hinder for transport på skogsbilvegen kan fjernes i et belte på inntil 5 m fra vegen. Skogsbilvegen som reservatet grenser mot i nordvest kan utbedres slik at standarden på vegen til enhver tid er i samsvar med de krav som stilles til skogsbilveger.
7.Departementet kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfelle dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V.

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges Aust-Agder fylkesskogkontor.

VI.

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra vernebestemmelser, overføres til Miljøverndepartementet.

VII.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.