Forskrift om fredning av Kavringen naturreservat, Oslo kommune, Oslo.

DatoFOR-1978-12-15-22
PublisertII 1978 s 611
Ikrafttredelse28.01.1979
Sist endret
Endrer
Gjelder forKavringen naturreservat, Oslo kommune, Oslo
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Oslo

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 15. des. 1978. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970, nr. 63 § 8, jfr § 10 er øya Kavringen i Oslo kommune, Oslo fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 15. desember 1978 uner betegnelsen «Kavringen naturreservat».

II

Fredningen berører umatrikulert grunn.

Reservatet dekker et areal på ca. 16 dekar som omfattes av øya Kavrinen og de tilstøtende sjøområder innenfor en avstand av ca. 50 m fra land.

Grensene for reservatet er avmerket på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet juni 1978. Kartet oppbevares i kommunen, hos fylkesmannen og i Miljøverndepartementet.

III

Formålet med fredningen er å bevare livsmiljøet for plante- og dyrelivet i området, særlig ut i fra hensynet til sjøfuglene og deres hekkeplasser.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse som ikke følger av lovlig ferdsel eller tiltak i medhold av pkt. IV, 6 og pkt. V.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Pattedyr og fugler, herunder deres hi, bo, reir, egg og unger, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse.

All jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt i tidsrommet fra og med 1. mars til og med 1. oktober.

Hunder må ikke slippes ut i reservatet.

Nye dyrearter må ikke innføres.

3.Det må ikke foretas inngrep som kan endre de naturgitte forhold, herunder oppføringer av bygninger, brygger, anlegg eller lignende innretninger, framføring av ledninger i luft, på eller i grunnen, uttak eller utfylling av masse, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, konsentrerte forurensningstilførsler og henlegging av avfall.

Camping, teltslagning, bålbrenning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

4.I tiden fra og med 15. april til og med 15. juli er ilandstigning og all ferdsel i reservatet forbudt. I resten av året skal ferdselen foregå slik at plante- og dyrelivet skades og forstyrres minst mulig.
5.Bestemmelsene i pkt. 1-4 er ikke til hinder for:
-ferdsel i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns- og skjøtselsøyemed.
6.Forvaltningsmyndighetene kan gi tillatelse til:
-regulering av bestanden av arter som kan forstyrrre den naturlige balansen i området.
-ferdsel i forbindelse med ovennenvnte reguleringstiltak og i spesielle tilfelle.

V

Skjøtsel som er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.

VI

Departementet skal gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfelle dersom det ikke strir i mot formålet med fredningen.

VII

Forvaltnigen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Oslo og Akershus.

VIII

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene overføres til departementet.