Forskrift om fredning av Sundbyholmene naturreservat, Røyken kommune, Buskerud.

DatoFOR-1978-12-15-41
PublisertII 1978 s 650
Ikrafttredelse28.01.1979
Sist endret
Endrer
Gjelder forSundbyholmene naturreservat, Røyken kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Sundbyholmene naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 15. desember 1978. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970, nr. 63 § 8, jfr. § 10 er de 3 Sundbyholmene i Røyken kommune, Buskerud fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 15. desember 1978 under betegnelsen Sundbyholmene naturreservat.

II

Fredningen berører gnr./bnr.48/1.

Reservatet dekker et areal på ca. 60 dekar som omfatter de 3 Sundbyholmene med tilliggende skjær og de tilstøtende sjøområder innenfor en avstand av ca. 50 m fra land

Grensene for reservatet er avmerket på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet juni 1978. Kartet oppbevares i kommunen, hos fylkesmann og i Miljøverndepartementet.

III

Formålet med fredningen er å bevare livsmiljøet for plante- og dyrelivet i området, særlig ut fra hensynet til sjøfuglene og deres hekkeplasser.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser.

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse som ikke følger av lovlig ferdsel eller tiltak i medhold av pkt. IV,6 og pkt. V. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Pattedyr og fugler, herunder deres hi, bo, reir, egg og unger, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. All jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt i tidsrommet fra og med 1. mars til og med 1. oktober. Hunder må ikke slippes ut i reservatet. Nye dyrearter må ikke innføres.
3.Det må ikke foretas inngrep som kan endre de naturgitte forhold, herunder oppføring av bygninger, brygger, anlegg eller lignende innretninger, framføring av ledninger i luft, på eller i grunnen, uttak eller utfylling av masse, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, konsentrerte forurensningstilførsler og henlegging av avfall. Camping, teltslagning, bålbrenning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
4.I tiden fra og med 15. april til og med 15. juli er ilandstigning og all ferdsel i reservatet forbudt. I resten av året skal ferdselen foregå slik at plante- og dyrelivet skades og forstyrres minst mulig.
5.Bestemmelsene i pkt 1-4 er ikke til hinder for:
-ferdsel i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns- og skjøtselsøyemed.
6.Forvaltningsmyndighetene kan gi tillatelse til:
-regulering av bestanden av arter som kan forstyrre den naturlige balansen i området.
-ferdsel i forbindelse med ovennevnte reguleringstiltak og i spesielle tilfelle.

V

Skjøtsel som er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje efter pan godkjent av Miljøverndepartementet.

VI

Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfelle dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

VII

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Buskerud.

VIII

Den myndighet kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene overføres til departementet.