Forskrift om fredning av Bredmosen naturreservat, Marker kommune, Østfold.

DatoFOR-1978-12-22-13
PublisertII 1978 s 740
Ikrafttredelse22.12.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forBredmosen naturreservat, Marker kommune, Østfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Marker

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 22. desember 1978. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10, er Bredmosen, en del av gnr./bnr. 109/1 og 110/1 i Marker kommune, Østfold fylke, ved kgl.res. av 22. desember 1978 fredet som naturreservat. Det fredete areal er ca. 665 dekar.

II

Reservatet har følgende grenser:

Grensa tar utgangspunkt i pkt. 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet 9. november 1978, går derfra i rette linjer gjennom punktene 2-4 fram til pkt. 5, følger østre kant av skogsbilveg fra pkt. 5 til pkt. 6 og går derfra i rette linjer gjennom punktene 7-13 tilbake til utgangspunktet.

Pkt. 1: Punkt i grøftedele i sørspissen av myra (grøft fra NØ møter grøft fra NV).

Pkt. 2: Punkt midt i steinrøys (nedrast varde) på toppen av slak kolle.

Pkt. 3: Høyde 128 (den sørligste av to knauser på liten, slak kolle).

Pkt. 4: Punkt midt på høyderygg, rett V for den nordligste spiss av tjern på myra.

Pkt. 5: Punkt i Nø-kant av skogsbilveg, rett S for ende av NV-gående grøft.

Pkt. 6: Punkt i Ø-kant av skogsbilveg, rett Ø for spiss, utstikkende fjellknaus på motsatt side av vegen, ca. 10 m S for grensestein i delet mellom 109/1 og 110/1.

Pkt. 7: Den sørøstligste oppstikkende bergknaus på fastmarkstange, ca. 10 m NØ for ende av SV-gående grøft.

Pkt. 8: Punkt 100 m i retning 373 g fra grenserøys i delet mellom 110/1 og 109/1 på østsiden av myra (pkt.9).

Pkt. 9: Grenserøys i delet mellom 110/1 og 109/1 på østsiden av myra, ca. 25 m fra myrkanten.

Pkt. 10: Punkt 268 m i retning 156 g fra pkt.9.

Pkt. 11: Høyeste punkt på liten, langstrakt rygg.

Pkt. 12: Punkt i Ø-kanten av fastmarksholme, 55 m i retning 26 g fra grøftedele S for fastmarksholmen (grøft fra N møter grøft fra V).

Pkt. 13: Punkt på flat, liten kolle, 25 m i retning 104 g fra punkt der S-gående grøft i myrkanten vinkler mot SØ og samtidig får tilførsel fra lite sidegrøft fra NØ.

Kart i målestokk 1:5.000 og 1:50.000 oppbevares i Marker kommune, hos fylkesmannen i Østfold, ved Østfold fylkesskogskontor og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka.

III

Formålet med fredningen er:

a.Å bevare et stort ombrogendt myrkompleks (nedbørsmyr) som enkelte steder er utformet som konsentrisk høgmyr.
b.Å bevare et myrområde der det forekommer arter av plantegeografisk interesse.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Unntak fra dette er tiltak i medhold av punkt 4, det som følger av fri ferdsel og sanking av bær og sopp.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Fuglelivet, herunder også fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form for skade og unødig forstyrrelse.
3.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignede.
4.Den skjøtselen som er nødvendig for å oppfylle fredningens formål skal utføres av forvaltnigsmyndigheten eller av den forvaltnigsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.

I skogområdene på fastmark i reservatets ytterkanter er skogsdrift tillatt etter retnigslinjer gitt i henhold til lov om skogbruk og skogvern. Unntatt fra dette er tiltak som nevnt i punkt 3. Hogst er forbudt på fastmarksøyer i myra og i en sone langs myrkanten. Bredden på den hogstfrie sonen skal fastsettes av forvaltningsmyndigheten.

Forvaltningsmyndigheten kan om nødvendig tillate at det gjenomføres skoghygieniske tiltak langs myrkanten og på fastmarksøyer i myra.

5.Motorisert ferdsel er forbudt untatt i ambulanse-, politi-, brannvern- og skjøtselsøymed. Unntatt er også motorisert tømmertransport på fastmark i reservatets ytterkanter i forbindelse med tillatt skogsdrift.

Motorisert tømmertransport over myra er tillatt på frossen og snødekket mark.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til opparbeidelse og bruk av snøpakket veg over myra dersom dette ikke medfører varig skade på myras overflate.

6.Militære øvelser og organisert idrettsutøvelse er forbudt. Gjennomfart på ski eller til fots er tillatt på frossen eller snødekket mark.
7.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbesemmelsene for viteskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfelle dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges Østfold fylkesskogskontor.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

VII

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.