Forskrift om fredning av Kisselbergmosen naturreservat, Marker kommune, Østfold.

DatoFOR-1978-12-22-14
PublisertII 1978 s 743
Ikrafttredelse22.12.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forKisselbergmosen naturreservat, Marker kommune, Østfold.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Marker

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 22. desember 1978. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10, er Kisselbergmosen, en del av gnr./bnr. 2/5, 3/4 og 3/13 i Marker kommune, Østfold fylke, ved kgl.res. av 22. desember 1978 fredet som naturreservat. Det fredete areal er ca. 735 dekar.

II

Reservatet har følgende grenser:

Grensa tar utgangspunkt i pkt. 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet 9. november 1978, går derfra i rette linjer gjennom punktene 2-8 fram til punkt 9, følger grensa mellom 2/2 og 2/5 til punkt 10 og går derfra i rette linjer gjennom punktene 1-16 tilbake til utgangspunktet.

Pkt. 1: Stor stein på bart fjell innsnevring av myra.

Pkt. 2: Punkt med koordinater x - 181.825 y =53.595

Pkt. 3: Grenserøys i delet mellom 2/5 og 3/4

Pkt. 4: Punkt med koordinater x = 182.082 y = 53.356

Pkt. 5: Markant lite nes i NV-enden av tjern.

Pkt. 6: Høyde 299,5 ca. 150 m i retning 9 g fra punkt 5.

Pkt. 7: Grensestien i delet mellom 2/2 og 2/5, i skråning ned mot søkk.

Pkt. 8: Punkt på Vakthyttemotangen med koordinater x = 53.478 y = 183.175

Pkt. 9: Grensestien i delet mellom 2/2 og 2/5.

Pkt. 10: Grensestien i delet mellom 2/2 og 2/5.

Pkt. 11: Punkt i SØ-kant av grøft, 10 m nedover langs grøfta fra punkt der grøft fra VNV løper sammen med grøft fra SV.

Pkt. 12: Punkt med koordinater X = 182.839 y = 53.685

Pkt. 13: Stor stein på fjellrygg, ca. 80 m SV for Svartkulpa.

Pkt. 14: Utsprengt blokk under markant bergkant ned mot liten bekk.

Pkt. 15: Stor, avrundet stein i østhellinga av liten, slak kolle.

Pkt. 16: Punkt i liten bekk, 50 m langs bekken fra vannkanten i Kisselbergmosetjern (ved normal vannstand).

Kart i målestokk 1:5.000 og 1:50.000 oppbevares i Marker kommune, hos fylkesmannen i Vestfold, ved Østfold fylkesskogskontor og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka.

III

Formålet med fredningen er å bevare et stort myrkompleks med en variert hydrotopografisk oppbygning, der et svakt hvelvet ombrogent myrkompleks (nedbøsmyr) går over i minerogen myr (jordvannsmyr) mot fastmarka.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Unntak fra dette er tiltak i medhold av punkt 4, det som følger av fri ferdsel og sanking av bær og sopp.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Fuglelivet, herunder også fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form for skade og unødig forstyrrelse.

Jakt på fugl er forbudt.

3.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignende.
4.Den skjøtselen som er nødvendig for å oppfylle fredningens formål skal utføres av forvaltnigsmyndigheten eller av den forvaltnigsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.

I skogområdene på fastmark i reservatets ytterkanter er skogsdrift tillatt etter retningslinjer gitt i henhold til lov om skogbruk og skogvern. Unntatt fra dette er tiltak som nevnt i punkt 3. Hogst er forbudt på fastmarksøyer i myra og i en sone langs myrkanten. Bredden på den hogstfrie sonen skal fastsettes av forvaltningsmyndigheten.

Forvaltningsmyndigheten kan om nødvendig tillate at det gjenomføres skoghygieniske tiltak langs myrkanten og på fastmarksøyer i myra.

5.Motorisert ferdsel er forbudt untatt i ambulanse-, politi-, brannvern- og skjøtselsøymed. Unntatt er også motorisert tømmertransport på fastmark i reservatets ytterkanter i forbindelse med tillatt skogsdrift.

Motorisert tømmertransport over myra er tillatt på frossen og snødekket mark.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til opparbeidelse og bruk av snøpakket veg over myra dersom dette ikke medfører varig skade på myras overflate.

6.Militære øvelser og organisert idrettsutøvelse er forbudt. Gjennomfart på ski eller til fots er tillatt på frossen eller snødekket mark.
7.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbesemmelsene for viteskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfelle dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges Østfold fylkesskogskontor.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

VII

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.