Forskrift om fredning av Langrasta naturreservat, Marker kommune, Østfold.

DatoFOR-1978-12-22-15
PublisertII 1978 s 746
Ikrafttredelse22.12.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forLangrasta naturreservat, Marker kommune, Østfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Marker

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 22. desember 1978. Fremmet av Miljøverndepartementet

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10, er Langrasta og Fossemyra, en del av gnr./bnr. 1/1 i Marker kommune, Østfold fylke, ved kgl.res. av 22. desember 1978 fredet som naturreservat.

II

Reservatet har følgende grenser:

Grensa tar sitt utgangspunkt i pkt. 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet 9. november 1978, går derfra i rette linjer gjennom punktene 2-9 fram til punkt 10 og følger derfra nordvestlige strandkant av Lindtjern (ved normal vannstand) tilbake til utgangspunktet.

Pkt. 1: Punkt i vannkant ved normal vannstand innerst i det sørvestlige hjørne i nordvestenden av Lindtjern.

Pkt. 2: Punkt i sprekk mellom to store blokker på nordspissen av fjellrygg som stikker ut mot myra.

Pkt. 3: Punkt med koordinater X = 182.372, Y = 48.721.

Pkt. 4: I østre kant av veg rett øst for snuplass (gammelt, lite masseuttak).

Pkt. 5: Midt på liten fjellknaus sør for høyderygg.

Pkt. 6: Høyde 148.

Pkt. 7: Høyde 148 (høyeste punkt på kolle).

Pkt. 8: Oppstikkende, spiss knaus på kolle (høyde 153).

Pkt. 9: På toppen av stor, avrundet fjellknaus i østspissen av kolle.

Pkt. 10: Punkt i vannkant ved normal vannstand innerst i nordligste vik i nordvestenden av Lindtjern.

Kart i målestokk 1:5.000 og 50.000 oppbevares i Marker kommune, hos fylkesmannen i Østfold, ved Østfold fylkesskogkontor og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka.

III

Formålet med fredningen er å bevare en av de få myrene i Østfold som har et stor innslag av rikmyrvegetasjon, der det opptrer kalkkrevende arter som er sjeldne i resten av fylket.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Unntak fra dette er tiltak i medhold av punkt 4, det som følger av fri ferdsel og sanking av bær og sopp.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Fuglelivet, herunder også fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form for skade og unødig forstyrrelse.

Jakt på fugl er forbudt.

3.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignende.
4.Den skjøtselen som er nødvendig for å oppfylle fredningens formål skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer.

Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.

I skogområdene på fastmark i reservatets ytterkanter er skogsdrift tillatt etter retningslinjer gitt i henhold til lov om skogbruk og skogvern. Unntatt fra dette er tiltak nevnt i punkt 3. Hogst er forbudt på fastmarksøyer i myra og i en sone langs myrkanten. Bredden på den hogstfrie sone skal fastsettes av forvaltningsmyndigheten.

Forvaltningsmyndigheten kan om nødvendig tillate at det gjennomføres skoghygieniske tiltak langs myrkanten og på fastmarksøyer i myra.

5.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i ambulanse-, politi-, brannvern- og skjøtselsøyemed. Unntatt er også motorisert tømmertransport på fastmark i reservatets ytterkanter i forbindelse med tillatt skogsdrift.

Motorisert tømmertransport over myra er tillatt på frossen og snødekket mark.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til opparbeidelse og bruk av snøpakket veg over myra, dersom dette ikke medfører varig skade på myras overflate.

6.Militære øvelser og organisert idrettsutøvelse er forbudt. Gjennomfart på ski eller til fots er tillatt på frossen eller snødekket mark.
7.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges Østfold fylkesskontor.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 6 og § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.