Forskrift om fredning av Spernesmosen naturreservat, Marker kommune, Østfold.

DatoFOR-1978-12-22-16
PublisertII 1978 s 749
Ikrafttredelse22.12.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forSpernesmosen naturreservat, Marker kommune, Østfold
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jfr. § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Marker

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 22. desember 1978. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10, er Spernesmosen, en del av gnr./bnr. 20/1, 20/4 og 20/6 i Marker kommune, Østfold fylke, ved kgl.res. av 22. desember 1978 fredet som naturreservat. Det fredete areal er ca. 185 dekar.

II

Reservatet har følgende grenser:

Grensen tar sitt utgangspunkt i pkt. 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet 9. november 1978, følger delet mellom 17/7 og 20/4, 6 til pkt. 2, går derfra i rette linjer gjennom punktene 3-8 fram til pkt. 9 og følger derfra delet mellom 20/4, 6 og 20/1 tilbake til utgangspunktet.

Pkt. 1: Grenserøys i tredelet mellom 20/1, 17/7 og 20/4, 6.

Pkt. 2: Grenserøys i tredelet mellom 17/7, 20/4, 6 19/2 og 17/12, 13.

Pkt. 3: Høyde 157.

Pkt. 4: Punkt 80 m i retning 285 fra grenserøys i myrkant i delet mellom 20/1 og 20/4, 6.

Pkt. 5: Stor stein ca. 50 m i retning ØSØ fra den samme grenserøysa som punkt 4 er definert ut fra.

Pkt. 6: Punkt 235 m i retning 147 g fra den samme grenserøysa som punkt 4 er definert ut fra.

Pkt. 7: Punkt 400 m i retning 147 g fra den samme grenserøysa som punkt 4 er definert ut fra.

Pkt. 8: Høyde 149,5.

Pkt. 9: Grenserøys i knekkpunkt i delet mellom 20/1 og 20/4, 6.

Kart i målestokk 1:5.000 og 1:50.000 oppbevares i Marker kommune, hos fylkesmannen i Østfold, ved Østfold fylkesskogkontor og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka.

III

Formålet med fredningen er å bevare en av de få intakte konsentriske høgmyrer i Østfold.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra resevatet. Unntak fra dette er tiltak i medhold av punkt 4, det som følger av fri ferdsel og sanking av bær og sopp.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Fuglelivet, herunder også fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form for skade og unødig forstyrrelse.

Jakt på fugl er forbudt.

3.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignende.
4.Den skjøtselen som er nødvendig for å oppfylle fredningens formål skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.

I skogområdene på fastmark i reservatets ytterkanter er skogsdrift tillatt etter retningslinjer gitt i henhold til lov om skogbruk og skogvern. Unntatt fra dette er tiltak som nevnt i punkt 3. Hogst er forbudt på fastmarksøyer i myra og i en sone langs myrkanten. Bredden på den hogstfrie sonen skal fastsettes av forvaltningsmyndigheten.

Forvaltningsmyndigheten kan om nødvendig tillate at det gjennomføres skoghygieniske tiltak langs myrkanten og på fastmarksøyer i myra.

5.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i ambulanse-, politi-, brannvern- og skjøtselsøyemed. Unntatt er også motorisert tømmertransport på fastmark i reservatets ytterkanter i forbindelse med tillatt skogsdrift.

Motorisert tømmertransport over myra er tillatt på frossen og snødekket mark.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til opparbeidelse og bruk av snødekket veg over myra, dersom dette ikke medfører varig skade på myras overflate.

6.Militære øvelser og organisert idrettsutøvelse er forbudt. Gjennomfart på ski eller til fots er tillatt på frossen eller snødekket mark.
7.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges Østfold fylkesskogkontor.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 6 og § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredningen m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartmentet.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.