Forskrift om fredning av Gulltjernmosen naturreservat, Enebakk kommune, Akershus, Spydeberg kommune, Østfold.

DatoFOR-1978-12-22-18
PublisertII 1978 s 754
Ikrafttredelse22.12.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forGulltjernmosen naturreservat, Enebakk kommune, Akershus, Spydeberg kommune, Østfold.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Gulltjernmosen naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 22. desember 1978. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19.juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10, er et myrområde øst for Gulltjern, en del av gnr./bnr. 78/1 1 Enebakk kommune, Akershus fylke, og 70/5, 72/9, 73/1, 73/3, 73/5, 79/2, 79,3 79/4 og 79/5 i Spydeberg kommune, Østfold fylke, ved kgl.res. av 22.desember 1978 fredet som naturreservat. Det fredete areal er ca. 785 dekar.

II

Reservatet har følgende grenser:

Grensa tar utgangspunkt i pkt. 1 på kart i målestokk 1:10.000, datert Miljøverndepartementet 9.november 1978, går derfra i rette linjer gjennon punktene 2-11 fram til pkt. 12, følger derfra delet mellom 79/1 og 79/2, 3, 4, 5 fram til pkt. 14 og går derfra i rette linjer gjennom punktene 15-19 tilbake til utgangspunktet.

Pkt. 1: Grensestein i delet mellom 73/1 og 72/9.

Pkt. 2: Punkt i delet mellom 70/5 og 72/9, 120 m sørøstover langs grensa fra grenserøys i tredelet mellom 73/1, 72/9 og 70/5 (pkt. 19).

Pkt. 3: Liten røys på slak kolle ut mot myra.

Pkt. 4: Liten røys ca. 10 m SØ for høyde 208.

Pkt. 5: Liten røys ca. 20 m NØ for markant, liten fjellknaus.

Pkt. 6: Punkt midt i stor, avlang, utsprengt blokk i fjellside ned mot Gulltjern, på NØ-siden av tjernet.

Pkt. 7: Punkt på toppen av avrundet fjellknaus.

Pkt. 8: Punkt på toppen av kolle i Ø-enden av fjellparti.

Pkt. 9: Kantet blokk på fjellhylle ved myrkanten, ca. 25 m Ø for V-enden av tjern.

Pkt. 10: Høyde 237.

Pkt. 11: Punkt på toppen av slak kolle.

Pkt. 12: Grensemerke i knekkpunkt i delet mellom 79/1 0g 79/2, 3, 4, 5.

Pkt. 13: Grensemerke i knekkpunkt i delet mellom 79/1 og 79/2, 3, 4, 5.

Pkt. 14: Punkt i grensa mellom 79/1 og 79/2, 3, 4, 5, 90 m langs grensa fra pkt. 13.

Pkt. 15: Punkt mellom to kantstilte, utsprengte blokker i N-ende av N0S gående fjellvegg.

Pkt. 16: Stor stein på toppen av liten kolle med flere utsprengte steiner, i Ø-enden av fjellrygg som går mot myra.

Pkt. 17: Liten røys.

Pkt. 18: Steinhelle med to mindre, påliggende steiner.

Pkt. 19: Grenserøys i tredelet mellom 73/1, 72/9 og 70/5.

Kart i målestokk 1:10.000 og 1:50.000 oppbevares i Enebakk og Spydeberg kommuner, hos fylkesmannen i Østfold, ved Østfold fylkesskogskontor og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka.

III

Formålet med fredningen er å bevare et stort og variert myrkopleks der en finner ulike utforminger av ombrogen myr (nedbørsmyr) og minerogen myr (jordvannsmyr) og flere plantegeografisk interessante arter.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Unntak fra dette er tiltak i medhold av punkt 4, det som følger av fri ferdsel og sanking av bær og sopp.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Fuglelivet, herunder også fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form for skade og unødig forstyrrelse.

Jakt på fugl er forbudt.

3.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignende.
4.Den skjøtselen som er nødvendig for å oppfylle fredningens formål skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.

I skogområdene på fastmark i reservatets ytterkanter er skogsdrift tillatt etter retningslinjer gitt i henhold til lov om skogbruk og skogvern. Unntatt fra dette er tiltak som nevnt i punkt 3. Hogst er forbudt på fastlandsøyer i myra og i en sone langs myr-kanten. Bredden på den hogstfrie sonen skal fastsettes av forvaltningsmyndigheten.

Forvaltningsmyndigheten kan om nødvendig tillate at det gjennomføres skoghygieniske tiltak langs myrkanten og på fastmarksøyer i myra.

5.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i ambulanse-, politi-,brannvern- og skjøtselsøyemed. Unntatt er også motorisert tømmertransport på fastmark i reservatets ytterkanter i forbindelse med tillatt skogsdrift.

Motorisert tømmertransport over myra er tillatt på frossen og snødekket mark.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til opparbeidelse og bruk av snøpakket veg over myra, dersom dette ikke medfører varig skade på myras overflate.

6.Militære øvelser og organisert idrettsutøvelsse er forbudt. Gjennomfart på ski eller til fots er tillatt på frossen eller snødekket mark.
7.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges Østfold fylkesskogskontor.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 tilo å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.