Forskrift om fredning av Stenerudmyra naturreservat, Hobøl kommune, Spydeberg kommune, Østfold.

DatoFOR-1978-12-22-20
PublisertII 1978 s 757
Ikrafttredelse22.12.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forStenerudmyra naturreservat, Hobøl kommune, Stenerudmyra, Spydeberg kommune, Østfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Hobøl

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 22. desember 1978. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10, er Stenerudmyra, en del av gnr./bnr. 49/1, 49/4, 49/5, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/7, 50/8, 50/9 og 50/10 i Spydeberg kommune og 51/1, 54/2, 55/1, 56/1, 57/4, 60/4, 60/6, 60/8 og 67/1 i Hobøl kommune, Østfold fylke, ved kgl.res. av 22. desember 1978 fredet som naturreservat. Det fredete reservat er ca. 655 dekar.

II

Reservatet har følgende grenser:

Grensa tar utgangspunkt i pkt. 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet 9. november 1978, går derfra i rette linjer gjennom punktene 2-20 fram til pkt. 21, og følger østre kant av traktorveg og skogsbilveg mellom pkt. 21 og pkt. 22. Grensa går videre i rette linjer gjennom pkt. 23 til pkt. 24, følger videre myrkanten fram til pkt. 25, går derfra i rette linjer via pkt. 26 til pkt. 27 og følger myrkanten mellom pkt. 27 og pkt. 28. Derfra går grensa i rett linje til pkt. 29, følger derfra østre kant av veg til pkt. 30, går videre i rett linje til pkt. 31 og derfra langs myrkanten til pkt. 32. Grensa følger deretter østre kant av veg fram til pkt. 33 og går derfra i rett linje tilbake til utgangspunktet.

Pkt. 1: Punkt der oppmurt, gammel demning krysser bekk.

Pkt. 2: Punkt 65 m i retning 255° fra pkt. 1.

Pkt. 3: Høyde 159 (høyeste punkt på slak N-S-gående rygg).

Pkt. 4: Stein ved bekk der denne vinkler fra retning NNV mot NNØ, der bart fjell går ned til bekken, ca. 45 m N for gammel klopp over bekken.

Pkt. 5: Stor, kantet stein på rygg ut mot myra.

Pkt. 6: Punkt med koordinater X = 172.922 Y = 15.282.

Pkt. 7: Punkt med koordinater X = 172.983 Y = 15.241.

Pkt. 8: Punkt i vinkel av gammelt gjerde, ved enden av grøft som går ned mot myra.

Pkt. 9: I gjerde, 50 m langs gjerdet fra pkt. 8.

Pkt. 10: Punkt med koordinater X = 174.030 Y = 14.952.

Pkt. 11: Punkt i gammel klopp over liten bekk, der traktorspor (sti) krysser bekken.

Pkt. 12: Punkt med koordinater X = 174.414 Y = 14.755.

Pkt. 13: Punkt i bart fjell i sør-østenden av langstrakt kolle.

Pkt. 14: Punkt på toppen av liten kolle (høyde 170).

Pkt. 15: Punkt 45 m i retning 115° fra sørøstlige hjørnet av hytte.

Pkt. 16: Grensemerke (metallstang med rød kule) i delet mellom 60/4 og 60/8, ca. 50 m fra myrkanten.

Pkt. 17: Grensestein på nordbredden av bekk i delet mellom 60/8 og 60/7.

Pkt. 18: Grensestein i tredelet mellom 60/7, 60/8 og 56/1.

Pkt. 19: Punkt 40 m i retning 84° fra pkt. 18.

pkt. 20: Kroket, gammel svartor ved bekk.

Pkt. 21: Punkt i vestre kant av traktorveg der denne krysser bekk.

Pkt. 22: I vestre kant av skogsbilveg, der eiendomsgrensa mellom 50/4 og 50/2, 7, 10 kommer inn til vegen.

Pkt. 23: Punkt med koordinater X = 174.352 Y = 15.122.

Pkt. 24: Punkt i grøft i nordvestre hjørne av åker, der grøfta vinkler mot sør.

Pkt. 25: Stor stein i myrkanten, i enden av fjellutspring ned mot myra.

Pkt. 26: Punkt med koordinater X = 173.588 Y = 15.177.

Pkt. 27: Punkt med koordinater X = 173.578 Y = 15.227.

Pkt. 28: Stor gran ved myrkanten, rett Ø for utvidelse av bekk.

Pkt. 29: Punkt i vestre kant av veg, der eiendomsgrensa mellom 50/3 og 50/1 krysser vegen.

Pkt. 30: Punkt i vestre kant av veg, 85 m nordover langs vegen fra vegkryss (der veg tar av til gård).

Pkt. 31: Punkt i bart fjell i myrkanten på nordvestspissen av fastmarkstange.

Pkt. 32: Punkt i vestre kant av veg rett V for vegkryss.

Pkt. 33: Punkt i vestre kant av veg i retning 10° fra pkt. 1.

Kart i målestokk 1:5.000 og 1:50.000 oppbevares i Hobøl og Spydeberg kommuner, hos fylkesmannen i Østfold, ved Østfold fylkesskogkontor og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka.

III

Formålet med fredningen er å bevare et stort dalmyrkompleks som kan betegnes som limnogent (sterkt påvirket av elvevann) og som domineres av mykmatter, sump og flytetorv.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Unntak fra dette er tiltak i medhold av punkt 4 og 7, det som følger av fri ferdsel og sanking av bær og sopp.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Fuglelivet, herunder også fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form for skade og unødig forstyrrelse.

Jakt på fugl er forbudt.

3.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledniger, jordkabler eller kloakkledninger,henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignende.
4.Den skjøtselen som er nødvendig for å oppfylle fredningens formål skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.

I skogområdene på fastmark i reservatets ytterkanter er skogsdrift tillatt etter retningslinjer gitt i henhold til lov om skogvern og skogbruk. Unntatt fra dette er tiltak som nevnt i punkt 3. Hogst er forbudt på fastmarksøyer i myra og i en sone langs myrkanten. Bredden på den hogstfrie sone skal fastsettes av forvaltningsmyndigheten.

Forvaltningsmyndigheten kan om nødvendig tillate at det gjennomføres skoghygieniske tiltak langs myrkanten og på fastmarksøyer i myra.

5.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i ambulanse-, politi-, brannvern- og skjøtselsøyemed. Unntatt er også motorisert tømmertransport på fastmark i reservatets ytterkanter i forbindelse med tillatt skogsdrift.

Motorisert tømmertransport over myra er tillatt på frossen og snødekket mark.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til opparbeidelse og bruk av snøpakket veg over myra, dersom dette ikke medfører varig skade på myras overflate.

6.Militære øvelser og organisert idrettsutøvelse er forbudt. Gjennomfart på ski eller til fots er tillatt på frossen eller snødekket mark.
7.Motorisert ferdsel på eksisterende veg som krysser myra mellom Stenerud og Seut og traktorveg som krysser myra ved Storebråten, er tillatt. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Nødvendig rydding av hensyn til eksisterende kraftlinjer.
b)Vedlikehold og eventuelle forbedringer av eksisterende bruer over Mørkbekken.
c)Vedlikehold og eventuell forbedring av veg som krysser myra mellom Stenerud og Seut.
8.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsen for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydnig eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges Østfold fylkesskogkontor.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.