Forskrift om fredning av Jørstadmyra naturreservat, Skjeberg kommune, Østfold.

DatoFOR-1978-12-22-22
PublisertII 1978 s 764
Ikrafttredelse22.12.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forJørstadmyra naturreservat, Skjeberg kommune, Østfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Skjeberg

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 22. desember 1978. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10, er Jørstadmyra, en del av gnr./bnr. 109/1,109/3, 109/12, 111/1 og 11/2 i Skjeberg kommune, Østfold fylke, ved kgl.res. av 22. desember 1978 fredet som naturreservat. Det fredete areal er ca. 300 dekar.

II

Reservatet har følgende grenser:

Grensa tar utgangspunkt i pkt. 1 på kart i målestokk 1:5.000 datert Miljøverndepartementet 9. november 1978, og går derfra i rette linjer gjennom punktene 2-14 tilbake til utgangspunktet.

Pkt. 1: Stolpe for elektrisk ledning på høyrygg.

Pkt. 2: Firkantet, stor, liggende helle med påliggende, trekantet stein på NØ-SV-gående fjellrygg.

Pkt. 3: Oppreist, stor stein ca. 5 m S for tre mindre steiner ved liten fjellkam.

Pkt. 4: Stor flyttblokk SSØ for høyde 73,5.

Pkt. 5: Punkt 50 m i retning 173 g fra bolt i fjell ved liten røys på høyde 78.

Pkt. 6: Kantstilt, flat blokk på Ø-side av N-S-gående trang kløft.

Pkt. 7: Grensemerke i tredelet mellom 109/12, 109/13 og 109/3.

Pkt. 8: Punkt i kroket, gammel furu på toppen av liten kolle.

Pkt. 9: Flytteblokk markert liten røys, ved to større furuer, like S for N-S-gående fjellrygg.

Pkt. 10: Høyeste punkt på slak kolle.

Pkt. 11: Avrundet, liggende stein ved furu på toppen av kolle.

Pkt. 12: Punkt midt i S-vendt, loddrett liten fjellvegg i S-enden av NØ-SV-gående fjellrygg, i bunnen av lang vik av myra, ca. 10 m fra myrkant.

Pkt. 13: Høyde 73,5.

Pkt. 14: Punkt 175 m langs kraftledningsgate fra pkt.1.

Kart i målestokk 1:5.000 og 1:250.000 oppbevares i Skjeberg kommune, hos fylkesmannen i Østfold, ved Østfold fylkesskogskontor og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka.

III

Formålet med fredningen er:

a.Å bevare den største intakte myra i Østfolds kystsrøk.
b.Å bevare en minerogen flatmyr (jordvannsmyr) med flere partier med ombrogen myr (regnvannsmyr).

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Unntak fra dette er tiltak i medhold av punkt 4, det som følger av fri ferdsel og sanking av bær og sopp.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Fuglelivet, herunder også fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form for skade og unødig forstyrrelse.

Jakt på fugl er forbudt.

3.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignende.
4.Den skjøtselen som er nødvendig for å oppfylle fredningens formål skal utføres av forvaltnigsmyndigheten eller av den forvaltnigsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.

I skogområdene på fastmark i reservatets ytterkanter er skogsdrift tillatt etter retningslinjer gitt i henhold til lov om skogbruk og skogvern. Unntatt fra dette er tiltak som nevnt i punkt 3. Hogst er forbudt på fastmarksøyer i myra og i en sone langs myrkanten. Bredden på den hogstfrie sonen skal fastsettes av forvaltningsmyndigheten.

Forvaltningsmyndigheten kan om nødvendig tillate at det gjenomføres skoghygieniske tiltak langs myrkanten og på fastmarksøyer i myra.

5.Motorisert ferdsel er forbudt untatt i ambulanse-, politi-, brannvern- og skjøtselsøymed. Unntatt er også motorisert tømmertransport på fastmark i reservatets ytterkanter i forbindelse med tillatt skogsdrift.

Motorisert tømmertransport over myra er tillatt på frossen og snødekket mark.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til opparbeidelse og bruk av snøpakket veg over myra dersom dette ikke medfører varig skade på myras overflate.

6.Militære øvelser og organisert idrettsutøvelse er forbudt. Gjennomfart på ski eller til fots er tillatt på frossen eller snødekket mark.
7.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfelle dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges Østfold fylkesskogskontor.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 6 og § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

VII

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.