Forskrift om fredning av Ilemyr naturreservat, Hvaler kommune, Østfold.

DatoFOR-1978-12-22-23
PublisertII 1978 s 767
Ikrafttredelse22.12.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forIlemyr naturreservat, Hvaler kommune, Østfold
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jfr. § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Hvaler

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 22.desember 1978. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19.juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10, er Ilemyr, en del av gnr./bnr. 46/7, 46/17, 47/3, 49/11, 50/5, 50/18, 51/4 og 51/10 i Hvaler kommune, Østfold fylke, ved kgl.res. av 22.desember 1978 fredet som naturreservat. Det fredete areal er ca. 125 dekar.

II

Reservatet har følgende grenser:

Grensa tar utgangspunkt i pkt. 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet 9.november 1978, og går derfra i rette linjer gjennom punktene 2-8 tilbake til utgangspunktet.

Pkt. 1: Punkt på liten kolle, 150 m i retning 230 °fra innhogd rødmalt kors m/bolt i fjell i tredelet mellom 51/4, 47/3 og 51/10.

Pkt. 2: Punkt 140 m i retning 215 °fra rødmalt stokk i myra i tredelet mellom 50/5, 51/4 og 47/3.

Pkt. 3: Høyeste punkt på langstrakt fjellrygg.

Pkt. 4: Høyeste punkt på kolle.

Pkt. 5: Punkt 30 m rett N for stor blokk i vestenden av gammelt steingjerde.

Pkt. 6: Grensemerke på kolle i knekkpunkt i delet mellom 50/18 og 50/5.

Pkt. 7: Høyeste punkt på fjellrygg.

Pkt. 8: Punkt 155 m i retning 143 °fra innhogd, rødmalt kors m/bolt i tredelet mellom 51/4, 47/3 og 51/10.

Kart i målestokk 1:5.000 og 1:50.000 oppbevares i Hvaler kommune hos fylkesmannen i Østfold, ved Østfold fylkesskogkontor og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka.

III

Formålet med fredningen er:

a.Å bevare den største myra på øyene i Oslofjorden.
b.Å bevare en minerogen flatmyr (jordvannsmyr) dannet ved gjengroing av åpent vann.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Unntak fra dette er tiltak i medhold av punkt 4, det som følger av fri ferdsel og sanking av bær og sopp.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Fuglelivet, herunder også fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form for skade og unødig forstyrrelse.

Jakt på fugl er forbudt.

3.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignende.
4.Den skjøtselen som er nødvendig for å oppfylle fredningens formål skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer.

Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.

I skogområdene på fastmark i reservatets ytterkanter er skogsdrift tillatt etter retningslinjer gitt i henhold til lov om skogbruk og skogvern. Unntatt fra dette er tiltak som nevnt i punkt 3. Hogst er forbudt på fastmarksøyer i myra og i en sone langs myrkanten. Bredden på den hogstfrie sonen skal fastsettes av forvaltningsmyndigheten.

Forvaltningsmyndigheten kan om nødvendig tillate at det gjennomføres skoghygieniske tiltak langs myrkanten og på fastmarksøyer i myra.

5.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i ambulanse-, politi-, brannvern- og skjøtseløyemed. Unntatt er også motorisert tømmertransport på fastmark i reservatets ytterkanter i forbindelse med tillatt skogsdrift.

Motorisert tømmertransport over myra er tillatt på frossen og snødekket mark.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til opparbeidelse og bruk av snøpakket veg over myra dersom dette ikke medfører varig skade på myras overflate.

6.Militære øvelser og organisert idrettsutøvelse er forbudt. Gjennomfart på ski eller til fots er tillatt på frossen eller snødekket mark.
7.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot fredningens formål.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges Østfold fylkesskogkontor.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 6 og § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.