Forskrift om vern for Store Øygarden naturreservat, Søgne kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1978-12-22-28
PublisertII 1978 s 778
Ikrafttredelse22.12.1978
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forStore Øygarden naturreservat, Søgne kommune, Vest-Agder.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Søgne

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 22. desember 1978. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 6. oktober 1989 nr. 1063, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jf § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et edellauvskogområde på sørsiden av Tjomsevannet i Søgne kommune, Vest-Agder fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 22. desember 1978 under betegnelsen Tjomsevamm naturreservat.

Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572 er naturreservatets navn og grenser endret ved Miljøverndepartementets vedtak av 6. oktober 1989. Navnet er endret til «Store Øygarden naturreservat».

II

Det fredete området berører følgende gnr/bnr i Søgne kommune: 1/1.

Reservatet dekker et areal på ca 42 dekar.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet oktober 1989. Kartet oppbevares i Søgne kommune, hos Fylkesmannen i Vest-Agder, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

III

Formålet med fredningen er å bevare et edellauvskogområde med stor økologisk variasjon som gjør området naturvitenskapelig interessant.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er tiltak i medhold av punktene 3 og 6 og sanking av bær og sopp.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignende. Unntak fra dette punkt er tiltak i medhold av punkt 6.
3.Den skjøtselen som er nødvendig for å oppfylle fredningens formål skal utføres av forvaltnigsmyndigheten eller av den forvaltnigsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av forvaltningsmyndighetene.
4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i ambulanse-, politi-, brannvern- og skjøtselsøyemed.
5.Militære øvelser og organisert idrettsutøvelse er forbudt. Teltslagning er ikke tillatt.
6.Eksisterende avløpsgrøft gjennom reservatets midtre del kan vedlikeholdes for drenering av ovenforliggende skog.
7.Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges Fylkesmannen i Vest-Agder.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 6 og § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.