Forskrift om fredning av Birkelandsvann naturreservat, Sogndalen kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1978-12-22-30
PublisertII 1978 s 782
Ikrafttredelse22.12.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forBirkelandsvann naturreservat, Sogndalen kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Sogndalen

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 22. desember 1978. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold a lov om naturvern av 19. juni 1979 nr. 63 § 8, jfr. § 10, er et skogområde ved Birkelandsvannet, en del av gnr./bnr. 88/2 og 101/8 i Songdalen kommune, Vest-Agder fylke, ved kgl.res. av 22. desember 1978 fredet som naturreservat. Det fredete arealet er ca. 170 dekar.

II

Reservatet har følgende grenser:

Grensen tar sitt utgangspunkt i pkt. 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet 14. desember 1978, går i rette linjer gjennom pkt. 2 til pkt. 3, følger bekk til pkt. 4, går i rette linjer gjennom pkt. 5, 6 og 7, og følger så vannkanten tilbake til pkt. 1.

Pkt. 1: Punkt ved vannkanten, med koordinater X = 21680, Y = -36395.

Pkt. 2: Punkt med koordinater X = 21500, Y = -36020.

Pkt. 3: Punkt i bekk, med koordinater X = 21370, Y = -36115.

Pkt. 4: Punkt i bekk, med koordinater X = 21450, Y = -36115.

Pkt. 5: Punkt i gjerdet mellom 88/2 og 101/8, med koordinater X = 21285, Y = -36275.

Pkt. 6: Punkt med koordinater X = 21125, Y = -36300.

Pkt. 7: Punkt ved vannkanten, med koordinater X = 21355, Y = -36655.

Kart i målestokk 1:5.000 og 1:250.000 oppbevares i Songdalen kommune, hos fylkesmannen i Vest-Agder, ved Vest-Agder fylkesskogkontor og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka.

III

Formålet med fredningen er å bevare en svært jevn og typisk eikeskog (Populo-Querecetum og Melico-Qerecetum) av stor naturvitenskapelig interesse. Området har internasjonal verneverdi.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse, unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntak fra dette punkt er tiltak i medhold av punktene 3 og 6 og sanking av bær og sopp.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignende. Unntak fra dette punkt er tiltak i medhold av punkt 6.
3.Den skjøtselen som er nødvendig for å oppfylle fredningens formål skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.
4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i ambulanse-, politi-, brannvern- og skjøtseløyemed. Unntatt er også motorisert ferdsel i medhold av punkt 6.
5.Militære øvelser og organisert idrettsutøvelse er forbudt. Teltslagning er ikke tillatt.
6.Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til opparbeidelse av traktorveg gjennom området. Når traktorvegen er anlagt, er tømmertransport med traktor eller hest på vegen tillatt.
7.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfelle dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tilegges Vest-Agder fylkesskogkontor.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 6 og § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.