Forskrift om vern for Fotskarlia naturreservat, Lindesnes kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1978-12-22-32
PublisertII 1978 s 786
Ikrafttredelse22.12.1978
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forFotskarlia naturreservat, Lindesnes kommune, Vest-Agder.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Lindesnes

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 22. desember 1978. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 6. oktober 1989 nr. 1055, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jf § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et edellauvskogområde vest for Gaupedal i Lindesnes kommune, Vest-Agder fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 22. desember 1978 under betegnelsen Fotskarlia naturreservat.

Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572 er grensene for naturreservatet endret ved Miljøverndepartementets vedtak av 6. oktober 1989.

II

Det fredete området berører følgende gnr/bnr i Lindesnes kommune: 69/2, 208/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 og 12.

Reservatet dekker et areal på ca 144 dekar.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet oktober 1989. Kartet oppbevares i Lindesnes kommune, hos Fylkesmannen i Vest-Agder, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

III

Formålet med fredningen er å bevare en botanisk rik alm-lindeskog (Ulmo-Tilietum).

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er tiltak i medhold av punktene 3 og 6 og sanking av bær og sopp.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignende. Unntak fra dette punkt er tiltak i medhold av punkt 6.
3.Den skjøtselen som er nødvendig for å oppfylle fredningens formål skal utføres av forvaltnigsmyndigheten eller av den forvaltnigsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av forvaltningsmyndighetene.
4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i ambulanse-, politi-, brannvern- og skjøtselsøymed. Unntatt er også motorisert ferdsel i medhold av punkt 6 C.
5.Militære øvelser og organisert idrettsutøvelse er forbudt. Teltslagning er ikke tillatt.
6.Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a)Fjerning av vegetasjon der reservatet grenser inntil veg dersom det er nødvendig av hensyn til trafikksikkerheten.
b)Rydding i en sone på inntil 5 m langs reservatets grense dersom vegetasjonen i reservatet medfører vesentlig ulemper for bruken av eksisterende innmark.
c)Tømmerdrift gjennom området dersom dette ikke medfører vesentlig skade på vegetasjonen.
d)Uttak av stein til grunneiernes eget behov for nødvendig steinsetting av Audna-elva, dersom dette ikke medfører forringelse av landskapet.
7.Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges Fylkesmannen i Vest-Agder.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 6 og § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.