Forskrift om fredning av Gitlevåg naturreservat, Lyngdal kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1978-12-22-33
PublisertII 1978 s 789
Ikrafttredelse22.12.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forGitlevåg naturreservat, Lyngdal kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Lyngdal

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 22. desember 1978. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10, er et skogsområde ved Gitlevåg, en del av gnr./bnr. 280/1, 3, 4, 5, 8 og 13 i Lyngdal kommune, Vest-Agder fylke, ved kgl.res. av 22. desember 1978 fredet som naturreservat. Det fredete arealet er ca. 80 dekar.

II

Reservatet har følgende grenser:

Grensen tar sitt utgangspunkt i pkt. 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet 14. desember 1978, følger den østlige ryddebeltekanten, som er 7,5 m til side for midten av kraftlinja, til pkt. 2, går i rette linjer gjennom pkt. 3, 4, 5 og 6 til pkt. 7 og følger østlig avgrensning av veg tilbake til pkt. 1.

Pkt. 1: punkt der den østlige ryddebeltekanten for kraftlinja krysser østlig avgrensning av veg.

Pkt. 2: punkt i de østlige ryddebeltekanten for kraftlinje, med koordinater x = 10.105, y = 62.055.

Pkt. 3: høgdepunkt 179 m.o.h.

Pkt. 4: punkt med koordinater x = 10.080, y = 62.290.

Pkt. 5: punkt med koordinater x = 10.080, y = 62.290.

Pkt. 6: punkt på kolle, med koordinater x = 9.850, y = 62.390.

Pkt. 7: punkt i østlig avgrensning av veg, med koordinater x = 9.760, y = 62.310.

Kart i målestokk 1:5.000 og 1:250.000 oppbevares i Lyngdal kommune, hos fylkesmannen i Vest-Agder, ved Vest-Agder fylkesskogskontor og i Miljøverndepartementet

III

Formålet med fredningen er å bevare en variert og floristisk interessant forekomst av alm-lindeskog (Ulmo-Tilietum) og blåbæreikskog (Populo-Quercetum)

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er tiltak i medhold av punktene 3 og 6 og sanking av bær og sopp.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignede.
3.Den skjøtselen som er nødvendig for å oppfylle fredningens formål skal utføres av forvaltnigsmyndigheten eller av den forvaltnigsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.
4.Motorisert ferdsel er forbudt untatt i ambulanse-, politi-, brannvern- og skjøtselsøyemed.
5.Militære øvelser og organisert idrettsutøvelse er forbudt. Teltslagning er ikke tillatt.
6.Dersom det er nødvendig for trafikksikkerheten, kan vegetasjon fjernes der reservatet grenser over til riksveg.
7.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for viteskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfelle dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges Vest-Agder fylkesskogkontor.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 6 og § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.