Forskrift om fredning av Vassenden naturreservat, Farsund kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1978-12-22-36
PublisertII 1978 s 795
Ikrafttredelse22.12.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forVassenden naturreservat, Farsund kommune, Vest-Agder.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Farsund

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 22. desember 1978. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10, er et skogområde ved Viksvann, en del av gnr./bnr. 189/1, 4, 7, 10, 5, 11 og 200/21 i Farsund kommune, Vest-Agder fylke, ved kgl.res. av 22. desember 1978 fredet som naturreservat. Det fredete arealet er ca. 10 dekar.

II

Reservatet har følgende grenser:

Grensen tar sitt utgangspunkt i pkt. 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet 14. desember 1978, følger eiendomsgrensen 200/5, 9-200/12 tilpkt.2, følger den nordlige avgrensningen av riksveg 43 til pkt.3, følger nordlige ryddebeltekant som er 1,5 m til side for midten av telefonlinje, til pkt. 4, går i rett linje til pkt. 5, følger eiendomsgrensen 189/1, 4, 7, 10-195/7,8 til pkt. 6 og følger så vannkanten i Viksvann tilbake til utgangspunktet.

Pkt. 1: punkt der eiendomsgrensen 200/5, 9-200/12 går ut i Viksvann.

Pkt. 2: punkt der eiendomsgrensen 200/5, 9-200/12 møter den nordlige avgrensningen av riksveg 43.

Pkt. 3: punkt der den nordlige avgrensningen av riksveg 43 krysser nordlig ryddebeltekant for telefonlinje.

Pkt. 4: punkt i nordlig ryddebeltekant for telefonlinje, med koordinater x = 11.600, y = 49.810.

Pkt. 5: punkt i eiendomsgrensen 189/1, 4, 7, 10-195/7, 8, med koordinater x = 11.690, y = 49.985.

Pkt. 6: punkt er eiendomsgrensen 189/1, 4, 7, 10-195/7, 8 går ut i Viksvann.

Kart i målestokk 1:5.000 og 1:250.000 oppbevares i Farsund kommune, hos fylkesmannen i Vest-Agder, ved Vest-Agder fylkesskogskontor og i Miljøverndepartementet. Der nøyaktige grensene skal avmerkes i marka.

III

Formålet med fredningen er å bevare den beste utformingen av svartor-strandskog (Lycopo-Alnetum(gluttinosae)) på Sørlandet og den sydligst kjente forkomst av denne skogtypen i Norge.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er tiltak i medhold av punktene 3 og 6 og sanking av bær og sopp.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignende.
3.Den skjøtselen som er nødvendig for å oppfylle fredningens formål skal utføres av forvaltnigsmyndigheten eller av den forvaltnigsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.
4.Motorisert ferdsel er forbudt untatt i ambulanse-, politi-, brannvern- og skjøtselsøymed.
5.Militære øvelser og organisert idrettsutøvelse er forbudt. Teltslagning er ikke tillatt.
6.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfelle dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges Vest-Agder fylkesskogskontor.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 6 og § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.