Forskrift om vern for Sellegrod naturreservat, Farsund kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1978-12-22-37
PublisertII 1978 s 797
Ikrafttredelse22.12.1978
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forSellegrod naturreservat, Farsund kommune, Vest-Agder.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Farsund

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 22. desember 1978. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 29. september 1989 nr. 1050, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jf §10 og §§ 21, 22 og 23, er et edellauvskogområde ved Sellegrod i Farsund kommune, Vest-Agder fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 22. desember 1978 under betegnelsen Sellegrod naturreservat.

Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572 er grensene for naturreservatet endret ved Miljøverndepartementets vedtak av 29. september 1989.

II

Det fredete området berører følgende gnr/bnr i Farsund kommune: 117/1, 2, 3, 4, 5, 118/1, 3 og 120/1.

Reservatet dekker et areal på ca 186 dekar.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet september 1989. Kartet oppbevares i Farsund kommune, hos Fylkesmannen i Vest-Agder, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

III

Formålet med fredningen er å bevare den sydvestligste forkomst i Norge av typsik alm-lindeskog (Ulmo-Tiletium) som har interesse i reservatsammenheng. Området har internasjonal vernverdi.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelser unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er tiltak i medhold av punkt 3 og 6 og sanking av bær og sopp.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignende. Unntak fra dette punkt er tiltak i medhold av punkt 6.
3.Den skjøtselen som er nødvendig for å oppfylle fredningens formål, skal utføres av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i ambulanse-, politi-, brannvern- og skjøtselsøyemed. Unntatt er også motorisert ferdsel på eksisterende riksveg.
5.Militære øvelser og organisert idrettsutøvelse er forbudt. Teltslagning er ikke tillatt.
6.Dersom det er nødvendig av hensyn til trafikksikkerheten, kan vegetasjon fjernes i en sone på inntil 5 m på begge sider av riksveg. Tiltak for vedlikehold av riksveg er tillatt.

Beiting er tillatt med de begrensninger som følger av godkjent sjkøtselsplan.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til hogst av ved, gjerdefang o.l. til husbehov etter nærmere anvisning.

7.Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltnigen av bestemmelsene for reservatet tillegges Fylkesmannen i Vest-Agder.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 6 og § 10 om skjøtsel, ette § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.