Forskrift om fredning av Straumen naturreservat, Farsund kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1978-12-22-38
PublisertII 1978 s 800
Ikrafttredelse22.12.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forStraumen naturreservat, Farsund kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Farsund

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 22. desember 1978. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 10, er et skogområde ved Straumen, en del av gnr./bnr. 107/5, 7 og 110/1, 2, 3, 4, 6 i Farsund kommune, Vest-Agder fylke, ved kgl.res. av 22. desember 1978 fredet som naturreservat. Det fredete arealet omfatter ca. 20 dekar landareal og ca. 25 dekar sjøareal.

II

Reservatet har følgende grenser:

Grensen tar sitt utgangspunkt i pkt. 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet 14. desember 1978, går i rette linje gjennom pkt. 2, 3, 4, og 5 til pkt. 6, følger østlige avgrensning av veg til pkt. 7, følger eiendomsgrensen 110/4-110/2 til pkt. 10, følger vestlige avgrensning av veg til pkt. 11 og går i rett linje over Straumen tilbake til pkt. 1.

Pkt. 1: punkt med koordinatene x = 13.135, y = 41.035.

Pkt. 2: punkt i eiendomsgrensen 107/5-107/7, med koordinater x = 13.265, y = 41.050.

Pkt. 3: punkt på liten odde, med koordinater x = 13.340, y = 41.030.

Pkt. 4: punkt i kanten av dyrka mark, med koordinater x = 13.370, y = 41.085.

Pkt. 5: punkt i kanten av dyrka mark, med koordinaer x = 13.365, y = 41.130.

Pkt. 6: punkt i østlig avgrensning av veg, med koordinater x = 13.375, y = 41.145.

Pkt. 7: punkt der eiendomsgrensen 110/4- 110/7 krysser østlig avgrensning av veg, med koordinater x = 13.400, y = 41.135.

Pkt. 8: punkt i eiendomsgrensen 110/4-110/2, med koordinater x = 13.455, y = 41.195.

Pkt. 9: punkt i eiendomsgrensen 110/4-110/2, med koordinater x = 13.375, y = 41.255.

Pkt. 10: punkt der eiendomsgrensen 110/4-110/2 krysser vestlig avgrensning av veg.

Pkt. 11: punkt i vestlig avgrensnig av veg, med koordinater x = 13.130, y = 41.090.

Kart i målestokk 1:5.000 og 1:250.000 oppbevares i Farsund kommune, hos fylkesmannen i Vest-Agder, ved Vest-Agder fylkesskogkontor og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka.

III

Formålet med fredningen er:

1.Å bevare en type eikeskog (Melico-Quercetum) som det er svært lite av innenfor eikas utbredelsesområde i Norge.
2.Å bevare et tilgrensende våtmarksområde av betydning som biotop for vannfugl.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er tiltak i medhold av punktene 3 og 6 og sanking av bær og sopp.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignede. Unntak fra dette punkt er tiltak i medhold av punkt 6.
3.Den skjøtselen som er nødvendig for å oppfylle fredningens formål skal utføres av forvaltnigsmyndigheten eller av den forvaltnigsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.
4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i ambulanse-, politi-, brannvern- og skjøtselsøymed. Unntatt er også motorisert ferdsel på eksisterende veg gjennom området, samt gjennomgående båtrafikk med største avstand fra vestre strandbredd lik 40 m.
5.Militære øvelser og organisert idrettsutøvelse er forbudt. Teltslagning er ikke tillatt.
6.Eksisterende grasproduksjon og beiting på vestbredden kan fortsette.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

a) Renskning av kanalen i reservatets vestre del dersom dette er nødvendig forgjennomgående båttrafikk.

b) Hogst av ved til husbehov mellom vegen og strandlinjen etter nærmerer anvisning.

c) Fjerning av vegetasjon der reservatet grenser inn til eller omslutter veg, dersom dette er nødvendig av hensyn til trafikksikkerheten.

d) Vedlikehold og mindre utbedringer av eksisterende veg gjennom reservatet.

7.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbesemmelsene for viteskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfelle dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges Vest-Agder fylkesskogkontor.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 6 og § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.