Forskrift om fredning av landskapsvernområde, Havnehagen, Farsund kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1978-12-22-44
PublisertII 1978 s 813
Ikrafttredelse22.12.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forHavnehagen, Farsund kommune, Vest-Agder
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 5 jfr. § 6 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskr. om landskapsvernområde, Farsund

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 22.desember 1978. Fremmet av Miljødepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19.juni 1970 nr. 63 § 5, jfr. § 6, er Havnehagen, del av gnr./bnr. 103/1 i Farsund kommune, Vest-Agder fylke, ved kgl.res. av 22.desember 1978 vernet som landskapsvernområde. Det vernede areal er ca. 130 dekar.

II

Landskapsvernområdet har følgende grenser:

Grensen tar sitt utgangspunkt i pkt. 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet 14. desember 1978, går i rett linje til pkt. 2 og følger så eiendomsgrensen rundt 103/1 tilbake til utgangspunktet.

Pkt. 1: knekkpunkt i steingard, med koordinater x = 12160, y = 38010.

Pkt. 2: knekkpunkt i eiendomsgrensen 103/1-103/11, med koordinater x = 12175, y = 38030.

Kart i målestokk 1:5.000 og 1:250.000 oppbevares i Farsund kommune, hos fylkesmannen i Vest-Agder, ved Vest-Agder fylkes-skogkontor og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka.

III

Formålet med vernet er å bevare edellauvskogen i et kulturlandskap av stor interesse for forskning, undervisning og rekreasjon.

IV

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Alle inngrep som vesentlig endrer eller innvirker på landskapets art eller karakter er forbudt. Gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjepningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignende er ikke tillatt.

Unntatt er tiltak som følger av punkt 3.

Oppsetting og eventuelt vedlikehold av gjerder og grinder og vedlikehold av eksisterende veg i området omfattes ikke av denne bestemmelse.

2.Plantelivet er fredet. Unntatt er tiltak som følger av punkt 3, det som følger av fri ferdsel, samt sanking av bær og sopp.

Nye planter må ikke innføres.

3.Skjøtselen av landskapsvernområdet skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.

Tradisjonell landbruksdrift, herunder beiting, rydding av eksisterende beiter og uttak av trevirke, er tillatt som nå.

4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i ambulanse-, politi-, vern- og skjødselsøyemed. Unntatt er også motorisert ferdsel i forbindelse med tradisjonell landbruksdrift.
5.Militære øvelser og organisert idrettsutøvelse er forbudt.
6.Departementet kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfelle dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for landskapsvernområdet tillegges Agder skogforvaltning.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 6 og § 10 om skjødsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.