Forskrift om fredning av Tranemosen naturreservat, Halden kommune, Østfold.

DatoFOR-1978-12-22-9
PublisertII 1978 s 728
Ikrafttredelse22.12.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forTranemosen naturreservat, Halden kommune, Østfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Halden

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl. res. av 22. desember 1978. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10, er Tranemosen, en del av gnr./bnr. 227/1, 228/1, 228/2, 228/8, 228/10. 228/14, 228/18 og 228/21 i Halden kommune, Østfold fylke, ved kgl.res. av 22. desember 1978 fredet som naturreservat. Det fredete areal er ca. 585 dekar.

II

Reservatet har følgende grenser:

Grensa tar utgangspunkt i pkt. 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet 9. november 1978, går derfra i rette linjer gjennom punktene 2 - 16 fram til punkt 17 og følger kraftledningsgate tilbake til utgangspunktet.

Pkt. 1: Kraftlinjestolpe ca. 10 m NØ for grensestein i delet mellom 90/6 og 90/2.

Pkt. 2: To steiner lagt på hverandre, midt på stor flate med bart fjell.

Pkt. 3: Stor, avlang, liggende steinhelle markert med liten røys, på østsiden av liten fjellrygg, ned mot lite søkk.

Pkt. 4: Stor, liggende steinhelle på flate med bart fjell på østsiden av søkk.

Pkt. 5: Punkt med koordinater X = 110553 Y = 54556

Pkt. 6: Punkt med koordinater X = 110700 Y = 54456

Pkt. 7: Punkt i delet mellom 228/14, 18, 21 og 228/8, 45 m langs delet fra grensestein under furu i myrkanten.

Pkt. 8: Oppreist, spiss stein i slakt, lite dalsøkk, ca. 20 m SØ for delet mellom 228/8 og 228/10 (markert med gammelt gjerde).

Pkt. 9: Punkt med koordinater X = 111289 Y = 53954

Pkt. 10: Punkt med koordinater X = 111284 Y = 54235

Pkt. 11: Punkt med koordinater X = 111040 Y = 54290

Pkt. 12: Punkt med koordinater X = 111965 Y = 54400

Pkt. 13: Stor furu under bergknaus som ender i en spiss.

Pkt. 14: Punkt 35 m rett Ø for toppen av Elis kolle.

Pkt. 15: Punkt i grøftedele, der grøft fra V møter grøft fra SV, ca. 10 m Ø for punkt der sti krysser grøft.

Pkt. 16: Røys av tre store, avrundete steiner lagt i trekant, på liten kolle.

Pkt. 17: Kraftlinjestolpe på fjellrygg.

Kart i målestokk 1:5.000 og 1:50.000 oppbevares i Halden kommune, hos fylkesmannen i Østfold, ved Østfold fylkesskogkontor og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka.

III

Formålet med fredningen er å bevare et større, variert myrkompleks, der det inngår store partier med eksentrisk høgmyr.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Unntak fra dette er tiltak i medhold av punkt 4, det som følger av fri ferdsel og sanking av bær og sopp.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Fuglelivet, herunder også fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form for skade og unødig forstyrrelse.

Jakt på fugl er forbudt.

3.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignende.
4.Den skjøtselen som er nødvendig for å oppfylle fredningens mål, skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningensmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.

I skogområdene på fastmark i reservatets ytterkanter er skogsdrift tillatt etter retningslinjer gitt i henhold til lov om skogbruk og skogvern. Unntatt fra dette er tiltak som nevnt i punkt 3. Hogst er forbudt på fastmarksøyer i myra og i en sone langs myrkanten. Bredden på den hogstfrie sonen skal fastsettes av forvaltningsmyndigheten.

Forvaltningsmyndigheten kan om nødvendig tillate at det gjennomføres skoghygieniske tiltak langs myrkanten og på fastmarksøyer i myra.

5.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i ambulanse-, politi-, brannvern- og skjøtseløyemed. Unntatt er også motorisert tømmertransport på fastmark i reservatets ytterkanter i forbindelse med tillatt skogsdrift.

Motorisert tømmertransport over myra er tillatt på frossen og snødekket mark.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til opparbeidelse og bruk av snøpakket veg over myra, dersom dette ikke medfører varig skade på myras overflate.

6.Militære øvelser og organisert idrettsutøvelse er forbudt. Gjennomfart på ski eller til fots er tillatt på frossen eller snødekket mark.
7.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tilegges Østfold fylkesskogkontor.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.