Forskrift om vern for Skoland naturreservat, Lyngdal kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1979-01-26-5
PublisertII 1979 s 44
Ikrafttredelse26.01.1979
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forSkoland naturreservat, Lyngdal kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Lyngdal

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 26. januar 1979. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 6. oktober 1989 nr. 1065, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jf § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et edellauvskogområde ved Skoland i Lyngdal kommune, Vest-Agder fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 26. januar 1979 under betegnelsen Skoland naturreservat.

Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572 er grensene for naturreservatet endret ved Miljøverndepartementets vedtak av 6. oktober 1989.

II.

Det fredete området berører følgende gnr/bnr i Lyngdal kommune: 141/1, 3, 4, 5, 6, 142/1 og 143/3, 4, 5, 12, 13.

Reservatet dekker et areal på ca 194 dekar.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet oktober 1989. Kartet oppbevares i Lyngdal kommune, hos Fylkesmannen i Vest-Agder, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

III.

Formålet med fredningen er å bevare en variert forekomst av edellaugskog i et område med stor biologisk variasjon. Området har internasjonal verneverdi.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdesel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye planter må ikke innføres.

Unntak fra dette punkt er tiltak i medhold av punktene 3 og 6 og sanking av bær og sopp.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignende. Unntak fra dette punkt er tiltak i medhold av pkt.6.
3.Den skjøtsel som er nødvendig for å oppfylle fredningensformål skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i ambulanse-, politi-, brannvern- og skjøtselsøymed. Unntatt er også motorisert ferdsel i medhold av punkt 6.
5.Militære øvelser og organisert idrettsutøverlse er forbudt. Teltslagning er ikke tillatt.
6.Dersom det er nødvendig av hensyn til trafikksikkerheten, kan vegetasjon fjernes der reservatet grenser inn til E 18.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

A)Tømmerdrift gjennom området, med traktor eller på annen måte, når det kan skje uten at vegetasjonen påføres vesentlig skade.
B)Vedlikehold og mindre utbedringer av eksisterende driftsveger og velteplasser.
C)Hogst av ved, gjerdefang o.l. etter nærmere anvisning. Beiting er ikke tillatt med de begrensinger som følger av godkjent skjøtselsplan.
7.Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V.

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges Fylkesmannen i Vest-Agder.

VI.

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om skøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdesel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelser, overføres til Miljøverndepartementet.

VII.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.