Forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag, Spydeberg kommune, Østfold.

DatoFOR-1979-03-08-4839
Publisert
Ikrafttredelse08.03.1979
Sist endret
Endrer
Gjelder forSpydeberg kommune, Østfold.
HjemmelLOV-1977-06-10-82
Kunngjort15.06.2006
KorttittelForskrift om motorferdsel i utmark, Spydeberg

Fastsatt av Spydeberg kommunestyre 8. mars 1979 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag.

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder all motorferdsel i utmark og vassdrag i Spydeberg kommune.

Ved forståelse av uttrykk og begrep legges definisjonene i lovens § 2 til grunn.

§ 2.Forbud

I utmark og vassdrag i Spydeberg kommune er motorferdsel ikke tillatt med mindre annet følger av loven, forskriftene eller skriftlig tillatelse gitt av kommunen med hjemmel i bestemmelsene.

§ 3.Generelle tillatelser

Kommunen gir generell tillatelse til nødvendig motorferdsel i utmark og vassdrag i forbindelse med:

1.Sikring, opparbeiding og vedlikehold av løyper, stier, turveier og skibakker for allmennheten.
2.Kjøring til sportsstuer og fastboende som ikke har bilvei i sommertiden eller brøytet vei i vintertiden. 3. Inspeksjon, bygging, utbedring, drift og vedlikehold av telefon- og kraftlinjer/innretninger.
4.Transport av sterkt funksjonshemmede.
5.Transport av bytte ved storviltjakt.
§ 4.Spesielle bestemmelser for enkelte vassdrag

For den delen av innsjøen Lyseren som ligger i Spydeberg kommune/Østfold fylke gjelder følgende begrensninger:

1.Størrelse for båtmotorer maksimum 5 Hk.

Den som ved denne forskrifts ikrafttredelse har større motor som brukes i innsjøen og som etter kunngjøring lar denne registrere hos kommunen innen nærmere angitt frist, kan gis dispensasjon i inntil 3 år.

2.Landing og start av motordrevet luftfartøy er ikke tillatt med mindre det er hjemmel i lovens § 4 eller vedtak gjort i henhold til lovens § 6.

For islagt vann gjelder lovens bestemmelser uten tillempninger.

§ 5.Tillatelse etter søknad/dispensasjon

Når særlige grunner foreligger kan kommunen etter søknad gi tillatelse til motorferdsel som ellers ikke kan finne sted, jf. lovens § 6.

Tillatelse etter første avsnitt kan gis for bestemte tilfeller eller for bestemte tidsrom. Det kan settes vilkår for tillatelsen.

Søknader avgjøres av formannskapet eller den det gir fullmakt.

§ 6.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft pr. vedtaksdato (8. mars 1979).