Forskrift om fredning, Rønnåsmyra naturreservat, Grue kommune, Hedmark.

DatoFOR-1979-05-11-1
PublisertII 1979 s 207
Ikrafttredelse10.05.1979
Sist endretFOR-1982-06-04-1075
Endrer
Gjelder forRønnåsmyra naturreservat, Grue kommune, Hedmark
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jf § 10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Rønnåsmyra naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 11. mai 1979. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er Rønnåsmyra i Grue kommune, Hedmark fylke, ved kgl.res. av 11. mai 1979 med endringer ved kgl.res. av 4. juni 1982, fredet som naturreservat under navnet «Rønnåsmyra naturreservat». Det fredete areal er ca. 1,5 km².

II

Reservatet berører følgende gnr./bnr.: 54/1, 54/2, 54/19, 57/1, 59/1, 59/2, 59/3, 60/1, 60/2, 60/3, 62/1, 62/2, 62/4, 62/11, 62/12, 62/26, 62/27, 62/47, 62/48, 62/49, 62/50, 62/51, 62/52, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63/5, 63/6, 63/8, 63/9, 63/10, 63/11, 63/12, 63/13, 63/14, 63/15, 63/16, 64/1, 64/2, 64/4, 65/1, 65/2, 66/1, 73/1, 73/2, 73/4, 73/5, 74/1, 74/2, 74/3, 75/1, 75/2, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 77/1, 77/2, 78/1, 78/2, 79/1, 79/2, 80/1, 80/2, 80/5, 80/6.

Reservatet har følgende grenser: Grensa tar utgangspunkt i punkt 1 på kart i målestokk 1:5.000 og går derfra langs delet mellom eiendommene 60/1 og 60/2 til punkt 2. Den følger så grensa mellom myr og dyrka mark til punkt 3 og derfra delet mellom eiendommene 59/1 og 60/1 til punkt 4. Grensa går videre i rett linje til punkt 5 og følger deretter den åpne grøfta i østre myrkant til punkt 6. Den følger så delet mellom eiendommene 64/4 og 65/2 til punkt 7 og går videre i rett linje til punkt 8 og så i rett linje til punkt 9. Grensa følger deretter den åpne grøfta i vestre myrkant til punkt 10 og følger videre Sværvarbekken til punkt 11. Den går så i rett linje til punkt 12 og følger den åpne grøfta på eiendommen 62/2 til punkt 13 og går videre i rett linje langs delet mellom eiendommene 62/2 og 62/72 til punkt 14. Grensa følger så delet mellom eiendommene 62/27 og 62/72 og eiendommene 62/27 og 62/73 til punkt 15 og går vider langs kjerrevegen til punkt 16. Følger så delet mellom eiendommene 62/4 og 62/26 til punkt 17 og går videre langs kanten mellom myr og dyrka mark, senere langs grøfta i myrkanten, til punkt 18 og derfra i rett linje tilbake til utgangspunktet.

De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka. Kart med grensene inntegnet oppbevares i Grue kommune, hos fylkesmannen i Hedmark, fylkeslandbrukskontoret i Hedmark, skogbruksetaten og i Miljøverndepartementet.

De nye bestemmelser trer i kraft straks.

Fastsatt ved kgl.res. av 11. mai 1979. Fremmet av Miljøverndep.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er Rønnåsmyra i Grue kommune, Hedemark fylke, ved kgl.res. av 11. mai 1979, fredet som naturreservat under navnet «Rønnåsmyra naturreservat». Det fredete areal er ca. 1,5 km².

II

Reservatet berører følgende gnr./bnr.:

54/1, 54/2, 54/19, 57/1, 59/1, 59/3, 60/1, 60/3, 62/1, 62/2, 62/4, 62/11, 62/12, 62/26, 62/27, 62/47, 62/48, 62/49, 62/50, 62/51, 62/52, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63/5, 63/6, 63/8, 63/9, 63/10, 63/11, 63/12, 63/13, 63/14, 63/15, 63/16, 64/1, 64/2, 64/4, 65/1, 65/2, 66/1, 73/1, 73/2, 73/4, 73/5, 74/1, 74/2, 74/3, 75/1, 75/2, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 77/1, 77/1, 77/2, 78/1, 78/2, 79/1, 79/2, 80/1, 80/2, 80/5, 80/6.

Reservatet har følgende grenser:

Grensene tar utgangspunkt i punkt 1 på vedlagte kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet 1979, går derfra i rett linje til punkt 2, følger grensa mellom myr og dyrket mark til punkt 3 og følger delet mellom eiendommene 59/1 og 60/1 til punkt 4. Grensa går videre i rett linje til punkt 5, følger deretter grøfta i østre myrkant til punkt 6, går så i rette linjer gjennom punktene 7-10 til punkt 11 og følger Sværvarbekken mellom punkt 11 og punkt 12. Deretter går grensa i rette linjer gjennom punktene 13-15 til punkt 16, følger videre kanten mellom myr og dyrket mark, senere grøfta i myrkanten til punkt 17, og går derfra i rett linje tilbake til utgangspunktet.

Punkt 1: Grensestein i tredelet mellom eiendommene 60/1, 60/2 og 59/3.

Punkt 2: Punkt i delet mellom eiendommene 60/1 og 60/2, 80 m langs grensen fra punkt 1.

Punkt 3: Punkt i delet mellom eiendommene 59/1 og 60/1, 290 m østover langs delet fra grensestein i østkanten av riksveg 210.

Punkt 4: Punkt i delet mellom eiendommene 59/1 og 60/1, 240 m langs delet fra den samme grensestein som punkt 3 er definert ut fra.

Punkt 5: Punkt i grøft i myrkanten, 35 m langs grøfta nordvest over fra grensepunkt i grøfta i delet mellom eiendommene 60/1 og 59/1.

Punkt 6: Punkt i grøfteskille, ca. 30 m VSV for grensestein i tredelet mellom eiendommene 60/2, 64/4 og 60/1.

Punkt 7: Punkt i tredelet mellom eiendommene 65/2, 64/1 og 60/1.

Punkt 8: Punkt 405 m i retning 237 g fra punkt 7.

Punkt 9: Grensemerke i delet mellom eiendommene 64/2 og 64/1.

Punkt 10: Grensemerke i knekkpunkt i delet mellom eiedommene 65/1 og 65/2.

Punkt 11: Punkt i Sværvarbekken i retning 193 g fra punkt 10.

Punkt 12: Punkt i Sværvarbekken der bekken gjør en krapp sving mot V.

Punkt 13: Grensemerke i tredelet mellom eiendommene 62/2, 62/72 og 62/27.

Punkt 14: Grensemerke i knekkpunkt i delet mellom eiedommene 62/27 og 62/4.

Punkt 15: Punkt i kanten av dyrket mark i delet mellom 62/26 og 62/4.

Punkt 16: Knekkpunkt i delet mellom eindommene 62/26 og 62/4.

Punkt 17: Punkt i grøft, 170 m fra punkt 1.

De nøyaktige grenser skal avmerkes i marka. Kart oppbevaes i Grue kommune, hos fylkesmannen i Hedeark, ved Hedemark fylkesskogskontor og i Miljøverndepartementet.

III

Formålet med fredningen er å bevare:

a)et nedbørsmyrkompleks av typen eksentrisk høgmyr som har en svært regelmessig oppbygging.
b)et område med et karakteristisk og interessant fugleliv.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er tiltak i medhold av punkt 4 og 5, og sanking av bær og sopp.

2.Fuglelivet, herunder fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse utover det som følger av vanlig fri ferdsel.

Unntatt fra dette punkt er tiltak i medhold av punkt 4.

3.Alle unngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering , bruk av kjemiske bekjemningsmidler, utslipp av kloakk eller adre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bygninger, anlegg eller lignende.

Unntatt fra dette punkt er tiltak i medhold av punkt 4.

4.Tiltak som er nødvendig for å oppfylle fredningens formål er tillatt. Skjøtselstiltak skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndighetne bestemmer. Skjøtelsen skal skje etter plan godkjent av Miljøverdepartementet.
5.Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til vedhogst for husbehov etter nærmere anvisning.
6.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges Hedemark fylkesskogskontor.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om reguleging av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelser, overføres til Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet kan innenfor rammen av fredningsbestemmelsene og freningens formål gjøre mindre endringer i bestemmelsene for å rette opp feil og nøyaktigheter.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.