Forskrift om fredning av Stavsholtmyrane naturreservat, Bø kommune, Telemark.

DatoFOR-1979-06-22-1
PublisertII 1979 273
Ikrafttredelse22.06.1979
Sist endret
Endrer
Gjelder forStavsholtmyrane naturreservat, Bø kommune, Telemark
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jf § 10 jf § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Stavsholtmyrane naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 22. juni 1979. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10, jfr. §§ 21,22 og 23 er Stavholmsmyrene, en del av gnr/bnr. 26/7 og 27/2 i Bø kommune, Telemark fylke, ved kgl.res. av 22. juni 1979 fredet som naturreservat. Det fredete arealet er ca. 320 dekar.

II

Reservatet har følgende grenser:

Grensen tar sitt utgangspunkt i pkt. 1 på vedlagte kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet 26. februar 1979, følger søndre vegkant østover til pkt. 2, går i rette linjer gjennom pkt. 3 til pkt. 4, følger eiendomsgrensen mellom 19/45 og 26/7 til pkt. 5, går i rett linje til pkt 6, dreier så vestlig og går i rett linje over Rinden til pkt. 7, dreier så nordover og går i rette linjer i østre kant av Rullemyra gjennom pkt. 8 og tilbake til pkt. 1.

Pkt. 1: punkt i sørlig kant av vegen til Stavholt, med koordinater x=162.938, y=30.826.

Pkt. 2: punkt i sørlig kant av vegen til Stavholt, med koordinater x=162.925, y=30.902.

Pkt. 3: punkt i sti sørøst for Stavholt, med koordinater x=162.895, y=31.140.

Pkt. 4: punkt i eiendomsgrensen mellom 19/45 og 26/7, med koordinater x=162.705, y=31.387.

Pkt.5: punkt i eiendomsgrensen mellom 19/45 og 26/7, med koordinater x=162.583, y=31.474.

Pkt. 6: punkt med koordinater x=162.338, y=31.354.

Pkt. 7: punkt vest på Rinden, med koordinater x=162.356, y=30.865.

Pkt. 8: punkt i østkant på Rullemyra, med koordinater x=162.728, y=30.769.

De nøyaktige grenser skal avmerkes i marka. Kart oppbevares i Bø kommune, hos fylkesmannen i Telemark, ved Telemark fylkesskogskontor og i Miljøverndepartementet.

III

Formålet med fredningen er:

1.Å bevare det største og mest typiske eksentriske nedbørsmykompleks som er kjent fra området vest for Oslofjorden.
2.Å bevare voksestedet for enkelte plantearter av særlig plantegeografisk interesse.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Unntak fra dette punkt er tiltak i medhold av punkt 3, det som følger av lovlig ferdsel og sanking av bær og sopp.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk, eller andre konsentrerte forurensingstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignende. Dreneringsvann fra Rullemyr må ikke føres ut i bakken som går gjennom reservatet.
3.Skjøtselstiltak som er nødvendig for å oppfylle fredningen formål er tillatt. Slike tiltak skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet. Utenom i en sone langs myrkanten og med de begrensninger som framgår av forbudet mot å innføre nye plantearter og forbudene i punkt 2, er skogdrift tillatt i skogområdene på fastmarka i reservatets ytterkanter.

Bredden på den hogstfrie sonen skal fastsettes av forvaltningsmyndigheten.

4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i ambulanse-,politi-, brannvern- og skjøtseløymed. Unntatt er også motorisert tømmertransport på fastmarka i reservatets ytterkanter i forbindelse med tillatt skogdrift.

Motorisert tømmertransport over myra er tillatt på frossen og snødekket mark.

5.Annen organisert idrettsutøvelse enn skirenn er forbudt.
6.Forvaltningsmyndigheten kan, dersom det er nødvendig å tillate at det gjennomføres skoghygieniske tiltak langs myrkanten, langs bekken som går gjennom reservatet og på fastmarksøyer i myra. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til opparbeidelse og bruk av snøpakket veg over myra dersom dette ikke medfører varig skade på myras overflate.
7.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges Telemark fylkesskogskontor.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene og fredningens formål gjøre mindre endringer i bestemmelsene for å rette opp feil og unøyaktigheter.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.