Forskrift om vern for Froan naturreservat og landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning, innenfor Froøyene, Frøya kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1979-12-14-1
PublisertII 1979 s 533
Ikrafttredelse14.12.1979
Sist endretFOR-1988-10-03-1091
Endrer
Gjelder forFroan naturreservat, Frøya kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§8og§14, jfr. § 6 og § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Froan naturreservat, Frøya

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 14. desember 1979. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 3 okt 1988 nr. 1091.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 5, § 8 og § 14, jfr. §§ 6 og 10, er det ved kgl.res. av 14. desember 1979 oppretter et naturreservat, et landskapsvernområde og dyrelivsfredning innenfor Froøyene i Frøya kommune, Sør-Trøndelag.

II.

Formålet med fredningen er å verne om et rikt og interessant dyre- og planteliv og bevare leve- og yngleområdene for fugl, sel og andre pattedyr i et variert og egenartet kystlandskap.

III.

Fredningen berører gnr. 66, bnr. 1-199.

Grensene for naturreservatet, landskapsvernområdet og dyrelivsfredningen framgår av nedenforstående beskrivelser og av kart i målestokk 1:100.000, datert Miljøvrndepartementet august 1979. Kartet oppbevares i Miljøverndepartementet, hos fylkesmannen og i kommunen.

Grensebeskrivelse for naturreservatet og landskapsvernområdet:

Froan naturreservat omfatter et øy- og havområde som i sør er avgrenset av en linje som med utgangspunkt i Seibalen (pkt. 1) går i øst-nordøstlig retning til Nordkråktaren (pkt. 2, stake), videre i nord-østlig retning til Ørnholmfluene (pkt. 3, stake), for herfra å bøye av i nord-nordøstlig retning til grensemerke på vestsiden av Valøya (pkt. 4) nordvest av ytre Gjæsingen. Videre går grensen i nordøstlig retning midtsunds mellom Langøya og Emåsværet til Storflua (pkt. 5) nord for Melåte og Bratholmen. Herfra bryter grensen av i sørøstlig retning til Bilholmen (pkt. 6), for deretter igjen å gå i nordøstlig retning via Nordøyflesa til nordspissen av søndre Silkø (pkt. 7), videre i samme retning til sørøstligste punkt på Store Kalven (pkt.8), videre gjennom sundet mellom Store Kalven og Kunna til Skodskjærene (pkt. 9). Herfra går grensen i sørøstlig retning til Møsøskjær (pkt.10). Her bryter grensen av i nordøstlig retning for å gå frem til reservatets østlige punkt (pkt. 11), på østre øy i Gimsan. Reservatetsgrense mot nordøst går herfra i Nord-nordvestlig retning til Seiskjæret (pkt. 12) og videre til Skålan (pkt. 13) og bryter av mot nordvest til Utgrundskjæret (pkt. 14), reservatets nordligste punkt. Herfra går grensen i sør-sørvestlig retning via Avåtskjærene (pkt. 15) til Grønskjærene (pkt. 16), bryter av mot sørvest til Trollskjærene (pkt. 17), går videre i noenlunve samme retning til Vest-Kråka (pkt. 18) og Rambjørtaren (pkt. 19). Herfra går reservatets vestgrense i sør-sørvestlig retning til Håskjærfluene (pkt. 20) og derfra til Seibalen (pkt. 1).

Froan naturreservat dekker et samlet areal på ca. 400 km².

Froan landskapsvernområde omfatter med unntak av nedenfor nevnte øyer et øy- og havområde sørøst for naturreservatet. Landskapsvernområdet har følgende ytre avgrensning:

Med utgangspunt i staken ved Nordkråktaren (pkt. 2 i reservatgrensen) går grensen i øst-nordøstlig retning til Flotra (pkt. 21), videre i nordøstlig retning til sørøstre punkt på Klumpen (pkt. 22), videre til ytre punkt på Sauøyskaget (pkt. 23), derfra til det østligste punkt på Bogøyene (pkt. 24) og i nord-nordøstlig retning til Måsøskjær (pkt. 10 i reservatgrensen). Mot nordøst, nordvest og nord har reservatet og landskapsvernområdet felles grense (pkt. 2 - 10 i reservatgrensen).

Innenfor denne ytre avgrensning er øyene ytre Gjæsingen, medregnet Lyngøya og Valsøya, Sørburøy med Sørøyflesa, Nordøy med Gårdahausten, Risøy, Værøy, Sauøy med Store Bogøy, Store og Lille Lyngøya unntatt fra landskapsvernområdet, som derved dekker et nettoareal (dvs. ovennevnte øyer ikke medregnet) på ca. 80 km².

Dyrelivsfredningen gjelder i området innenfor den ytre avgrensning av landskapsvernområdet og øygruppen Halten og innenfor en avstand av 2 km. fra landskapsvernområdets og reservatet og øygruppen Haltens yttergrense, jf markering på kart.

Med øygruppen Halten menes øygruppen begrenset av Seiskjæret (pkt. 12 i reservatgrensen), Flesa, Svarten og Skålen (pkt.13).

Grensene for naturreservatet og landskapsvernområdet skal markeres.

IV.

For Froan naturreservat gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse utover det som følger av tillatt ferdsel og virksomhet i medhold av pkt.IV, 6, VII og VIII.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Alle fuglearter, herunder deres reir og egg, alle selarter og oter er fredet hele året mot jakt, fangst, skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse, jfr. også pkt. 4 og pkt. VII.

Nye dyrearter må ikke innføres.

3.Oppføring av bygninger, anlegg og andre innretninger, herunder framføring av luftledninger, er ikke tillatt. Inngrep eller annen virksomhet som kan endre de naturgitte forhold, så som oppfylling, uttak av masse, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, gjødsling, henlegging av avfall eller utslipp av konsentrerte forurensningstilførsler er ikke tillatt.
4.I tidsrommet f.o.m. 1. april t.o.m. 10. august er all ferdsel på land forbudt. I tidsrommet f.o.m. 10. september t.o.m. 15. november er alle ferdsel forbudt på kasteplasser for sel.
5.Militære øvelser kan bare foregå i forbindelse med Sjøforsvarets virksomhet i øvelsesfeltet Burøy-Frohavet.
6.Bestemmelsene i pkt. 1-5 er ikke til hinder for:
-vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og installasjoner
-fiske, tang- og tareskjæring, høsting av ville bær for grunneiere, og beiting
-ferdsel i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøymed
-ferdsel i forbindelse med Forsvarets virksomhet i øvelsesfeltet Burøy-Frohavet
-ferdsel i forbindelse med utøvelse av fiske, fordbruk, tang- og tareskjæring eller annen tradisjonell næring, herunder grunneiers høsting av ville bær og tilsyn med beitedyr
-ferdsel i forbindelse med fyr- og merkevesenets virksomhet

V.

For Froan landskapsvernområde gjelder følgende bestemmelser:

1.Inngrep eller annen virksomhet som kan endre landskapets art eller karakter vesentlig, herunder større uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, oppføring av bygninger, anlegg m.v. er ikke tillatt.

Henlegging av avfall er forbudt.

2.I landskapsvernområdet gjelder bestemmelsene om dyrelivsfredning, jfr. pkt. VI, 1-2.
3.Bestemmelsene i pkt. 1 og 2 er ikke til hinder for:
-utøvelse av virksomhet i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøymed
-oppdyrking og vanlig jordbruksdrift
-vedlikehold av eksisterende bygninger, havneanlegg m.v.
-arbeid i forbindelse med fyr- og merkesvesenets virksomhet
4.Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til oppføring og påbygging av bygninger og anlegg, herunder veger, i tilknytning til fiske- og jordbruksnæringen, og i forsvarsøymed.

VI.

Følgende bestemmelser om dyrelivsfredning gjelder innenfor yttergrensene av landskapsvernområdet, i Haltenområdet og i en 2 km bred randsone omkring verneområdene og Halten:

1.Alle fuglearter, herunder deres reir og egg, alle selarter og oter er fredet hele året mot jakt, fangst, skade og unødig forstyrrelse, med unntak som nevnt i pkt. 2.

Nye dyrearter må ikke innføres.

2.Bestemmelsene i pkt. 1 er ikke til hinder for at fastboende grunneiere til øybefolkningens eget bruk kan
-samle egg fra gråmåke og svartbak på egen eiendom
-skyte eller fange skarv i tiden f.o.m. 1. oktober t.o.m. 1. februar dersom bestanden av de aktuelle arter etter forvaltningsmyndighetens vurdering kan tåle slik belastning.

VII.

Forvaltningsmyndigheten kan gi dispensasjon fra bestemmelsene i pkt. IV, V og VI for

-regulering av bestanden av arter som kan forstyrre den naturlige balansen i området, herunder kontrollert desimering av sel.
-virksomhet av mindre omfang, varighet eller betydning som ikke medfører varige ulemper, skader eller endringer i forhold til fredningsformålet.

VIII.

Skjøtsel som er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.

IX.

Miljøverndepartementet kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser eller arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfelle når det ikke strir mot formålet med fredningen og vernet.

X.

Forvaltningen av vernebestemmelsenen tillegges fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

For å bistå fylkesmannen med forvaltningen oppnevnes et rådgivende utvalg med representanter fra kommunen, grunneierne, Universitetet i Trondheim, fiskerimyndigheten og forvaltningsmyndigheten.

XI

Den myndighet Kongen har etter samme lovs § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v. , etter § 22 og regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XII

Miljøverndepartementet gis fullmakt til å rette opp eventuelle feil i grensebeskrivelsen og i berørte gnr./bnr.

XIII

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.