Forskrift om fredning for Røed naturminne, Vestby kommune, Akershus.

DatoFOR-1980-03-07-1
PublisertII 1980 s 151
Ikrafttredelse07.03.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestby kommune, Akershus
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§11, jfr. § 12, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Røed naturminne, Vestby

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 7. mars 1980. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 11, jfr. § 12 og §§ 21, 22 og 23 er en vulkansk gangbergart med kulestruktur i Vestby kommune i Akershus fylke ved kgl.res. av 7. mars 1980 fredet under Røed naturminne.

Det fredede areal er ca. 90 m² og omfatter en del av gnr./bnr. 4/3, 5.

II.

Kart i målestokk 1:1.000 datert Miljøverndpartementet 1. februar 1980 viser grensene for naturminnet. Kart med inntegnede grenser oppbevares i Vestby kommune, hos fylkesmannen i Akershus og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka.

III.

Formålet med fredningen er å bevare en meget sjelden bergartsforekomst.

IV.

For det fredede området gjelder følgende bestemmelser:

1.Alle inngrep i området som direkte eller indirekte kan skade bergartsforekomsten, såsom alle former for uttak, flytting eller påfylling av masse, herunder stein og steinblokker, er forbudt. Graving, boring, sprengning og innsamling av bergartsfragmenter tillates ikke. Likeens er det forbudt å risse inn tegn, figurer o.l. i fjell eller på steinblokker. Oppgjøring av varme og henleggelse av avfall er ikke tillatt.
2.Anlegg av veg, oppføring av bygninger eller andre faste eller midlertidige innretninger, strekking av kabler, felling av trær og framdrift av tømmer over og i området er forbudt, med unntak for skjøtsel nevnt i punkt 3.
3.Den skjøtsel av området som er nødvendig for å oppfylle fredningensformål, herunder avvirkning og planting av skog, skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Avvirket tømmer tilfaller grunneieren.
4.Miljøverndepartementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene og tilsynet med fredningsområdet tillegges fylkesmannen i Oslo og Akershus.

VI.

Den myndighet Kongen har etter § 12 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel etter § 21 om merking av fredningen m.v. og etter § 23 til å gjøre unntak fra vernebestemmelsene overføres til Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet gis fullmakt til å rette opp feil i grensebeskrivelsen og i angivelsen av berørt gnr./bnr.

VII.

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.