Forskrift og standarbestemmelser i forbindelse med opprettelse av naturreservater for bevaring av hekkplasser for sjøfugl, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

DatoFOR-1980-03-28-2
PublisertII 1980 s 203
Ikrafttredelse02.06.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forTelemark, Aust-Agder, Vest-Agder
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskr. om naturreservater, Telemark m.fl.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 28. mars 1980. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10, er nedenforstående 83 navngitte områder i fylkene, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fredet som naturreservater ved Kronprinsreg.res. av 28. mars 1980, i samsvar med fredningsbestemmelser for det enkelte reservat, standardbestemmelser og kart for de respektive områder:

Telemark 
1.Furuholmen
2.Vestre Skjæret

Skien kommune: 

3.Lagmannskjær

Bamble kommune: 

4.Omborsneshomane
5.Krogshavn
6.Lille Såstein
7.Kråka
8.Lindholmane
9.Selskjæra

Kragerø kommune: 

10.Stråholmen
11.Raudhomane
12.Lille Danmark
13.Torsholmen
14.Ropen
15.Stutsholmskjæra
16.Geiteholmsundet
17.Gjesskjæra
18.Stangskjæra
19.Hattholmen
20.Skadden
21.Østre Rauane
22.Tviskjær
23.Rognholmen
24.Bukkholmskjæra
25.Teinesskjær
26.Lille Fengesholmen
27.Kjeholmsskjæra
Aust-Agder

Risør kommune:

28.Mannskjæret
29.Stangholmen 

Tvedestrand kommune:

30.Lille Langebåen
31.Stakketoskjæret
32.Storskjæret
33.Lille Halsholmen
34.Ruholmen (2 omr)
35.Lille Lestholmen 

Moland kommune:

36.Buøyskjæra
37.Rørvikholmen
38.Flatskjæra 

Tromøy kommune:

39.Seilskjærene 

Hisøy kommune:

40.Store Torungen 

Øyestad/Hisøy kommune:

41.Indre Halvorsholmen 

Grimstad kommune:

42.Rivingen
43.Kongsholmen
44.Malmen
45.Sundholmen
46.Store Måkholmen
47.Breiviksskjæret
48.Lille Danmark
49.Spærholmen 

Lillesand kommune:

50.Lyngholmen
51.Risøya
52.Helleyholmen
53.Hellesund-Grønningen
54.Skogerøy-Lyngholmen
Vest-Agder

Kristiandsand kommune:

55.Brattholmene
56.Revsund
57.Gåsrholmene og Slettholmen
58.Terneholmen og Grønningen
59.Oksø
60.Skjede

Søgne kommune:

61.Store Lyngholmen
62.Herøya (2 omr.)
63.Sognvaar, Hellersøya og Kubbøya (2 omr.)

Mandal kommune:

64.Valløy
65.Søndre Eggvær
66.Kjellingen (3 omr.)
67.Skjøringen
68.Store Vengelsholmen
69.Slettingen
70.Skotholmen
71.Klovholmene
72.Kjorten

Lindesnes kommune:

73.Hummerholmen
74.Olavskjæran (2 omr.)
75.Udvåre
76.Agnesskjæret
77.Småskjæran
78.Guleholmane

Lyngdal Kommune:

79.Markøy

Farsund kommune:

80.Terneholmen
81.Rauna

Flekkefjord kommune:

82.Rødholman
83.Øvre og Nedre Svinholmen

II.

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

III.

Miljøverndepartementet gis myndighet til å rette opp eventuelle feil i grensebeskrivelse og berørte gnr./bnr.

IV.

Følgende fuglelivsfredninger oppheves ved ikrafttreden av fredning etter pkt. I - II ovenfor:

Fredning av 3. mai 1946 for Østre Erteholmen i Høvåg i Lillesand.

Fredningen av 22. oktober 1942 for Herøy, 30. mai 1946 for Kubbøy, 22. oktober 1942 for Tjamsøy, 16. mars 1944 for Indre Hellersøy, alle i Søgne kommune.

Fredning av 3. mai 1946 for Flekkholmen i Kristiansand.

Standardbestemmelser for sjøfuglreservatene i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Følgende standardbestemmelser gjelder for det enkelte reservat dersom det ikke er gjort særskilte unntak i fredningsbestemmelsenes pkt. IV.

V.

Formålet med fredningen er å bevare livsmiljøet for plante- og dyrelivet i området, særlig ut fra hensynet til sjøfuglene og deres hekkeplasser.

VI.

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse som ikke følger av lovlig ferdsel eller tiltak i medhold av pkt. IV foran og pkt. X-XII nedenfor.
2.Nye plantearter må ikke innføres.

VII.

1.Pattedyr og fugler, herunder deres hi, bo, reir, egg og unger, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse.
2.All jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt i tidsrommet fra og med 1. mars til og med 1. september, jfr. dog pkt. X, 4.
3.Hunder må ikke slippes ut i reservatet i jaktforbudstiden, jfr. pkt. 2 ovenfor.
4.Nye dyrearter må ikke innføres.

VIII.

1.Det må ikke foretas inngrep som kan endre de naturgitte forhold, herunder oppføring av bygninger, brygger, anlegg eller lignende innretninger, framføring av ledninger i luft, på eller i grunnen, uttak eller utfylling av masse, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, forurensning og henleggelse av avfall.
2.Camping, teltslagning og oppsetning av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

IX.

1.I tiden fra og med 15. april til og med 15. juli er ilandstigning og all ferdsel i reservatet forbudt. I resten av året skal ferdselen foregå slik at plante- og dyrelivet minst mulig skades og forstyrres.

X.

Bestemmelsene i pkt. V - IX er ikke til hinder for:

1.ferdsel i ambulanse-, polti-, brannvern-, oppsyns- og skjøtselsøymed
2.beiting i samsvar med tidligere bruksmåte og nødvendig ferdsel i denne forbindelse
3.utøvelse av fiske for manntallsførte yrkesfiskere med fiskeriregistrerte båter
4.at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til :
-regulering av bestanden av arter som kan forstyrre den naturlige balansen i området
-ferdsel i forbindelse med ovennevnte reguleringstiltak og i spesielle tilfelle.

XI.

Skjøtsel som er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.

XII.

Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfelle dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.