Forskrift om fredning av Songvaar, Hellersøya og Kubbøya, Søgne kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1980-03-28-65
PublisertII 1980 s 253
Ikrafttredelse02.06.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forSongvaar, Hellersøya og Kubbøya, Søgne kommune, Vest-Agder.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Søgne m.fl.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 28. mars 1980. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10, er deler av øya Songvaar og øyene Hellersøy og Kubbøy med omkringliggende skjær og sjøarealer i en avstand av ca. 50 m fra land fredet som naturreservat ved Kronprinsreg.res. av 28. mars 1980 under betegnelsen «Songvaar, Hellersøya og Kubbøy naturreservat».

II

Fredningen berører gnr./bnr. 18/3, 18/9, 18/28, 34 og 18/38.

Reservatet dekker et areal på ca. 950 daa.

Reservatets beliggenhet og nøyaktige avgrensning fremgår av oversiktskart og detaljkart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet desember 1979. Kartene og bestemmelsene for reservatet oppbevares i kommunen, hos fylkesmannen og i Miljøverndepartementet.

Reservatet merkes med skilt, og delingsgrensen pkt. 1-5 på Songvaar avmerkes i marka etter anvisning av forvaltningsmyndigheten.

III

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene med standardbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Vest-Agder.

IV

For reservatet gjelder standardbestemmelser pkt. V-XII, som ikke er til hinder for drift, tilsyn og vedlikehold av fyrvesenets anlegg og almenhetens adgang til å besøke fyret etter fyrvokterens anvisning, nødvendig ferdsel i disse forbindelser og ferdsel mellom Kubbøy og Hellersøy, jfr., markerte ferdselsårer på kart i målestokk 1:5.000.

Følgende standardbestemmelser gjelder for det enkelte reservat dersom det ikke er gjort særskilte unntak i fredningsbestemmelsenes pkt. IV.

V

Formålet med fredningen er å bevare livsmiljøet for plante- og dyrelivet i området, særlig ut fra hensynet til sjøfuglene og deres hekkeplasser.

VI

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse som ikke følger av lovlig ferdsel eller tiltak i medhold av pkt. IV foran og pkt. X-XII nedenfor.
2.Nye plantearter må ikke innføres.

VII

1.Pattedyr og fugler, herunder deres hi, bo, reir, egg og unger, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse.
2.All jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt i tidsrommet fra og med 1. mars til og med 1. september, jfr. dog pkt. X, 4.
3.Hunder må ikke slippes ut i reservatet i jaktforbudstiden, jfr. pkt. 2 ovenfor.
4.Nye dyrearter må ikke innføres.

VIII

1.Det må ikke foretas inngrep som kan endre de naturgitte forhold, herunder oppføring av bygninger, brygger, anlegg eller lignende innretninger, framføring av ledninger i luft, på eller i grunnen, uttak eller utfylling av masse, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, forurensning og henleggelse av avfall.
2.Camping, teltslagning og oppsetning av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

IX

1.I tiden fra og med 15. april til og med 15. juli er ilandstigning og all ferdsel i reservatet forbudt. I resten av året skal ferdselen foregå slik at plante- og dyrelivet minst mulig skades og forstyrres.

X

Bestemmelsene i pkt. V-IX er ikke til hinder for:

1.ferdsel i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns- og skjøtselsøymed
2.beiting i samsvar med tidligere bruksmåte og nødvendig ferdsel i denne forbindelse
3.utøvelse av fiske for manntallsførte yrkesfiskere med fiskeriregistrerte båter
4.at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til :
-regulering av bestanden av arter som kan forstyrre den naturlige balansen i området
-ferdsel i forbindelse med ovennevnte reguleringstiltak og i spesielle tilfelle.

XI

Skjøtsel som er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen skal utføres av forvaltningsmyndigheten eller av den forvaltningsmyndigheten bestemmer. Skjøtselen skal skje etter plan godkjent av Miljøverndepartementet.

XII

Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i spesielle tilfelle dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.