Forskrift om fredning av Tjønna naturreservat, Hof kommune, Vestfold.

DatoFOR-1980-05-30-1
PublisertII 1980 s 438
Ikrafttredelse30.05.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forTjønna naturreservat, Hof kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jf LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Tjønna naturreservat, Hof

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 30. mai 1980. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et myrområde omkring Tjønna i Hof kommune, Vestfold fylke, ved kgl.res. av 30. mai 1980 fredet som naturreservat, med navnet Tjønna naturreservat. Det fredete areal er ca. 85 dekar.

II

Reservatet berører følgende gnr./bnr.: 15/1, 2, 16/1, 2, 3, 4, 17/1, 18/2, 3, 19/1, 2, 3, 4, 5, 7, 20/2, 8 og 20/4.

Reservatet har følgende grenser:

Grensene tar utgangspunkt i punkt 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet januar 1980, går derfra i rette linjer gjennom punktene 2, 3, 4 til 5, følger videre eiendomsgrensen gnr./bnr. 20/4 - gnr./bnr. 23/1 til punkt 6, går videre i rett linje til punkt 7, følger sti til punkt 8, og går i rett linje tilbake til utgangspunktet.

Punkt 1: Krysspunkt mellom bekk og sti, ca. 60 m sør for utløpsoset av bekk fra det sørligste av Tjønna.

Punkt 2: Punkt 116 m i retning 334 g NV for punkt 1.

Punkt 3: Punkt 95 m rett vest for innløpsoset av bekk til det nordligste av Tjønna.

Punkt 4: Knekkpunkt i eiendomsgrensen gnr./bnr. 20/1, 9 og 20/4.

Punkt 5: Tredelet mellom eiendommene gnr./bnr. 20/1, 9, 20/4 og 23/1.

Punkt 6: Tredelet mellom eiendommene gnr./bnr. 15/2, 16/1, 2, 3, 4 og 17/1, 18/2, 3, 19/1, 2, 3, 4, 5, 7, 20/2, 8, 20/4 og 23/1.

Punkt 7: Punkt på sti ca. 35 m rett øst for punkt 6.

Punkt 8: Punkt på skogsvei ca. 75 m i retning 46 g NØ for punkt 1.

De nøyaktige grenser skal avmerkes i marka. Kart oppbevares i Hof kommune, hos fylkesmannen i Vestfold, ved Vestfold fylkesskogskontor og i Miljøverndepartementet.

III

Formålet med fredningen er å bevare en jordvannsmyr med middels til rik vegetasjon.

IV

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye planter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er sanking av bær og sopp, og tiltak i medhold av punkt 3.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturgitte forhold er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, framføring av veger, luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bygninger, anlegg eller lignende.

Unntatt fra dette punkt er drift og vedlikehold av eksisterende kraftlinje i austkanten av reservatet.

3.Miljøverndepartementet kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med fredningen.

Utenom i en sone langs myrkanten, og med de begrensninger som framgår av forbudet mot å innføre nye plantearter og forbudet i punkt 2, er vanlig skogdrift tillatt i skogområdene på fastmark i reservatets ytterkanter. Den hogstfrie sonen skal fastsettes av forvaltningsmyndigheten.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

-Skoghygieniske tiltak i den hogstfrie sonen langs myrkanten og på fastmarksholmer i myra.
-Rydding av vegetasjon under eksisterende kraftlinje.

Miljøverndepartementet kan i skjøtselsplan fastsette nærmere regler for tiltak i medhold av dette punkt.

4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i politi-, rednings-, brannvern-, skjøtsels-, forvaltnings- og oppsynsøymed. Unntatt er også:
-Motorisert ferdsel på fastmark i reservatets ytterkanter i forbindelse med tillatt skogsdrift.
-Motorisert tømmertransport over myra når marka er frossen og snødekket.
5.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges den Miljøverndepartementet bestemmer.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet gis fullmakt til å rette opp eventuelle feil og unøyaktigheter i grensebeskrivelsen og i oversikten over berørte gnr./bnr.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.