Forskrift om fredning for Elva naturreservat, Brunlanes kommune, Vestfold.

DatoFOR-1980-05-30-10
PublisertII 1980 s 462
Ikrafttredelse30.05.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forElva naturreservat, Brunlanes kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Brunlanes

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 30. mai 1980. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et myrområde på nordsiden av Vestmovann i Brunlanes kommune, Vestfold fylke, ved kgl.res. av 30. mai 1980 fredet som naturreservat med navnet Elva naturreservat. Det fredete areal er ca. 100 dekar.

II

Reservatet berører følgende gnr./bnr.: 76/3, 76/4, 76/5, 76/7, 12, 76/8 og 77/2.

Reservatet har følgende grenser:

Grensene tar utgangspunkt i punkt 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet januar 1980, går derfra i rett linje til punkt 2, videre i rett linje til punkt 3, følger derfra Vestmovanns strandlinje til punkt 4 og Solumselvas vestbredd til punkt 5, følger videre eiendomsgrensa mellom gnr./bnr. 76/4 og gnr./bnr. 76/5, og gnr./bnr. 76/3 og rundt Furusåtas fot til punkt 6, følger Vestmovanns strandlinje til punkt 7, følger videre markert kant mot fastmark til punkt 8, går videre i rette linjer gjennom punktene 9-11 til punkt 12, går videre langs fjellets fot til punkt 13, følger videre eiendomsgrensa mellom gnr./bnr. 77/1 og gnr./bnr. 77/2 til punkt 14, følger videre i rett linje langs kanal og i forlengelsen av denne til punkt 15, går videre i rett linje til punkt 16, følger videre eiendomsgrensa mot gnr./bnr. 76/6 i myras nordkant til punkt 17, følger videre eiendomsgrensa mot gnr./bnr. 76/4 i myras nordkant til punkt 18, og går derfra i rett linje tilbake til utgangspunktet.

Punkt 1: Punkt i markert sving på Solumelvas østbred.

Punkt 2: Punkt 75 m i retning 206 g sør for punkt 1.

Punkt 3: Krysspunkt mellom eiendomsgrensen gnr./bnr. 76/7, 12, gnr./bnr. 76/8 - gnr./bnr. 76/8 og Vestmovann.

Punkt 4: Vestbredden av Solumselvas utløp i Vestmovann.

Punkt 5: Krysspunkt mellom eiendomsgrense mellom gnr./bnr. 76/4 og gnr./bnr. 76/3 - gnr./bnr. 76/5 og Solumelvas vestbredd.

Punkt 6: Krysspunkt mellom eiendomsgrensen gnr./bnr. 76/2 - gnr./bnr. 76/4 og Vestmovann.

Punkt 7: Framstikkende fast fjell i vannkanten mot myra.

Punkt 8: Jordfast stein.

Punkt 9: Jordfast stein.

Punkt 10: Topp av framstikkende knaus.

Punkt 11: Sørøstlige ende av myrkile.

Punkt 12: Sørvestlige ende av myrkile.

Punkt 13: Punkt i eiendomsgrensa mellom gnr./bnr. 77/1 og gnr./bnr. 77/2 ved fjellets fot.

Punkt 14: Punkt i eiendomsgrensa mellom gnr./bnr. 77/1 og gnr./bnr. 77/2 hvor tversgående kanal krysser eiendomsgrensa.

Punkt 15: Tuft etter gammel utløe.

Punkt 16: Knekkpunkt i eindomsgrensa mellom gnr./bnr. 76/6 og gnr./bnr. 77/2.

Punkt 17: Tredelet mellom eiendommene gnr./bnr. 76/4, gnr./bnr. 76/3 og 76/5 og gnr./bnr. 76/6.

Punkt 18: Framstikkende knaus i grensa mellom eiendommene gnr./bnr. 76/3 og 76/5 og gnr./bnr. 76/4.

De nøyaktige grenser skal avmerkes i marka. Kart oppbevares i Brunlanes kommune, hos fylkesmannen i Vestfold, ved Vestfold fylkesskogskontor og i Miljøverndepartementet.

III

Formålet med fredningen er å bevare et stort, flatt fattigmyrkompleks.

IV

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye planter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er sanking av bær og sopp, og tiltak i medhold av punkt 3.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturgitte forhold er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, framføring av veger, luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bygninger, anlegg eller lignende.

Dette punkt skal ikke være til hinder for vedlikehold av eksisterende fløtningsløp i Solumselva.

3.Miljøverndepartementet kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med fredningen.

Utenom i en sone langs myrkanten, og med de begrensninger som framgår av forbudet mot å innføre nye plantearter og forbudet i punkt 2, er vanlig skogdrift tillatt i skogområdene på fastmark i reservatets ytterkanter. Den hogstfrie sonen skal fastsettes av forvaltningsmyndigheten.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til skoghygieniske tiltak i den hogstfrie sonen langs myrkanten.

Miljøverndepartementet kan i skjøtselsplan fastsette nærmere regler for tiltak i medhold av dette punkt.

4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i politi-, rednings-, brannvern-, skjøtsels-, forvaltnings- og oppsynsøymed. Unntatt er også:
-Motorisert ferdsel på fastmark i reservatets ytterkanter i forbindelse med tillatt skogsdrift.
-Motorisert tømmertransport over myra når marka er frossen og snødekket.
5.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges den Miljøverndepartementet bestemmer.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet gis fullmakt til å rette opp eventuelle feil og unøyaktigheter i grensebeskrivelsen og i oversikten over berørte gnr./bnr.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.