Forskrift om fredning for Napperødtjern naturreservat, Sandefjord kommune, Vestfold.

DatoFOR-1980-05-30-11
PublisertII 1980 s 465
Ikrafttredelse30.05.1980
Sist endretFOR-1997-10-17-1190
Endrer
Gjelder forNapperødtjern naturreservat, Sandefjord kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Sandefjord

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 30. mai 1980. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 17 okt 1997 nr. 1190.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et myr- og sumpskogsområde omkring Napperødtjern i Sandefjord kommune, Vestfold fylke, ved kgl.res. av 30. mai 1980 fredet som naturreservat med navnet Napperødtjern naturreservat. Endret av Direktoratet for naturforvaltning den 17. oktober 1997.

Det fredete areal er ca. 160 dekar.

0Endret ved forskrift 17 okt 1997 nr. 1190.

II

Reservatet berører følgende gnr./bnr.: 4/1, 4/4, 4/5, 5/3, 18 og 7/10.

Reservatet har følgende grenser:

Grensene tar utgangspunkt i punkt 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet i januar 1980, samt kartutsnitt i målestokk 1:1.000 datert Direktoratet for naturforvaltning oktober 1997, følger derfra kraftlinjetrasé til punkt 2, går videre i rette linjer gjennom punkt 3 til punkt 4, følger derfra eiendomsgrensa mellom gnr./bnr. 7/17 og 4/1 til punkt 5, følger derfra eiendomsgrensa mellom gnr./bnr. 4/5 og 4/1 via punkt 6 til punkt 7, følger videre eiendomsgrensa mellom gnr./bnr. 4/5 og 7/10 til punkt 8 og følger derfra vestkanten av fylkesveg Z-290 tilbake til utgangspunktet.

Punkt 1: Punkt i vestkanten av fylkesveg Z-290, der kraftlinjetrasé krysser vegen.

Punkt 2: Kraftlinjestolpe.

Punkt 3: Punkt 360 m i retning 18 g fra punkt 2.

Punkt 4: Punkt i delet mellom gnr./bnr. 7/17 og 4/1, 25 m fra punkt 5.

Punkt 5: Tredelet mellom gnr./bnr. 4/1, 4/5 og 7/17.

Punkt 6: Knekkpunkt i delet mellom gnr./bnr. 4/1 og 4/5.

Punkt 7: Tredelet mellom gnr./bnr. 4/1, 4/5 og 7/10.

Punkt 8: Punkt i vestkant av fylkesveg Z-290, der delet mellom gnr./bnr. 4/5 og 7/10 krysser vegen.

De nøyaktige grenser skal avmerkes i marka. Kart oppbevares i Sandefjord kommune, hos fylkesmannen i Vestfold, ved Vestfold fylkesskogkontor og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrift 17 okt 1997 nr. 1190.

III

Formålet med fredningen er å bevare et område med en rik og særegen kombinasjon av myr og sumpskog, der en finner en rekke plantearter som er mindre vanlig.

IV

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegestasjon, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantedeler må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er sanking av bær og sopp, og tiltak i medhold av punkt 3 og nødvendig rydding av vegetasjon langs fylkesveg Z-290.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturgitte forhold er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, framføring av veger, luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bygninger, anlegg eller lignende.

Dette punktet skal ikke være til hinder for uttak av vann fra Napperødtjern til vanning av jordbruksarealer, når dette skjer utan at den normale vannstand i tjernet endres varig.

3.Miljøverndepartementet kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med fredningen.

Utenom i en sone langs myrkanten, og med de begrensninger som framgår av forbudet mot å innføre nye plantearter og forbudet i punkt 2, er vanlig skogsdrift tillatt i skogområdene på fastmark i reservatets ytterkanter. Den hogstfrie sonene skal fastsettes av forvaltningsmyndigheten.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til::

-Skoghygieniske tiltak i den hogstfrie sonen langs myrkanten.
-Opprenskning og vedlikehold av eksisterende avløpsgrøfter som går ut i Napperødtjern.

Miljøverndepartementet kan i skjøtselsplan fastsette nærmere regler for tiltak i medhold av dette punkt.

4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i politi-, rednings-, brannvern-, skjøtsels-, forvaltnings- og oppsynsøyemed. Unntatt er også:
-Motorisert ferdsel på fastmark i reservatets ytterkanter i forbindelse med tillatt skogsdrift.
-Motorisert tømmertransport over myra når marka er frossen og snødekket.
5.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges den Miljøverndepartementet bestemmer.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet gis fullmakt til å rette opp eventuelle feil og unøyaktigheter i grensebeskrivelsen og i oversikten over berørte gnr./bnr.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.