Forskrift om fredning for Høymyr naturreservat, Holmestrand kommune, Vestfold.

DatoFOR-1980-05-30-2
PublisertII 1980 s 441
Ikrafttredelse30.05.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forHøymyr naturreservat, Holmestrand kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Holmestrand

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 30. mai 1980. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er Høymyr i Holmestrand kommune, Vestfold fylke, ved kgl.res. av 30. mai 1980 fredet som naturreservat, med navnet Høymyr naturreservat. Det fredete areal er ca. 55 dekar.

II

Reservatet berører følgende gnr./bnr.: 105/1, 117/2, 117/3 og 118/3.

Reservatet har følgende grenser:

Grensene tar utgangspunkt i punkt 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet januar 1980, går derfra i rette linjer gjennom punktene 2-6 til punkt 7, følger vestkant av skogsbilvei (Løkenvegen) til punkt 8 og går derfra i rett linje tilbake til utgangspunktet.

Punkt 1: Tredelet mellom eiendommene gnr./bnr. 117/3, 4, 7, 10, 12, 117/5, 8 og 105/1, 117/2 og 118/3.

Punkt 2: Punkt 35 m i retning 2 g fra punkt 1.

Punkt 3: Punkt 270 m i retning 44 g fra punkt 1.

Punkt 4: Punkt 385 m i retning 63 g fra punkt 1.

Punkt 5: Punkt 90 m i retning 368 g fra punkt 6.

Punkt 6: Punkti bekk, 50 m langs bekken fra vestkant av skogsbilveg der vegen krysser bekken.

Punkt 7: Punkt i vestkant av skogsbilveg (Løkenvegen), 85 m sørover langs vegen fra nærmeste vegkryss.

Punkt 8: Punkt i vestkant av skogsbilveg, i retning 113 g fra punkt 1.

De nøyaktige grenser skal avmerkes i marka. Kart oppbevares i Holmestrand kommune, hos fylkesmannen i Vestfold, ved Vestfold fylkesskogkontor og i Miljøverndepartementet.

III

Formålet med fredningen er å bevare en flatmyr med middels rik, stedvis rik vegetasjon.

IV

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantedeler må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er sanking av bær og sopp og tiltak i medhold av punkt 3.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturgitte forhold er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, framføring av veger, luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bygninger, anlegg eller lignende.

Dette punktet skal ikke være til hinder for drift og vedlikehold av eksisterende vannledning fra Orebergvannet.

3.Miljøverndepartementet kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med fredningen.

Utenom i en sone langs myrkanten, og med de begrensninger som framgår av forbudet mot å innføre nye plantearter og forbudet i punkt 2, er vanlig skogsdrift tillatt i skogområdene på fastmark i reservatets ytterkanter. Den hogstfrie sonene skal fastsettes av forvaltningsmyndigheten.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til::

-Skoghygieniske tiltak i den hogstfrie sonen langs myrkanten og på fastmarksholmer i myra.
-Anlegg, drift og vedlikehold av traktorveg på fastmark i nordenden av reservatet.
-Anlegg av en velteplass for tømmer langs eksisterende skogsbilveg.

Miljøverndepartementet kan i skjøtselsplan fastsette nærmere regler for tiltak i medhold av dette punkt.

4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i politi-, rednings-, brannvern-, skjøtsels-, forvaltnings- og oppsynsøyemed. Unntatt er også:
-Motorisert ferdsel på fastmark i reservatets ytterkanter i forbindelse med tillatt skogsdrift.
-Motorisert tømmertransport over myra når marka er frossen og snødekket.
5.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges den Miljøverndepartementet bestemmer.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet gis fullmakt til å rette opp eventuelle feil og unøyaktigheter i grensebeskrivelsen og i oversikten over berørte gnr./bnr.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.