Forskrift om fredning for Stormyr naturreservat, Brunlanes kommune, Vestfold.

DatoFOR-1980-05-30-3
PublisertII 1980 s 443
Ikrafttredelse30.05.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forStormyr naturreservat, Brunlanes kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Brunlanes

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 30. mai 1980. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er Stormyr i Brunlanes kommune, Vestfold fylke, ved kgl.res. av 30. mai 1980 fredet som naturreservat, med navnet Stormyr naturreservat. Det fredete areal er ca. 130 dekar.

II

Reservatet berører gnr./bnr. 139/1, 143/1 og 143/19.

Reservatet har følgende grenser:

Grensene tar utgangspunkt i punkt 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet januar 1980, og går derfra i rette linjer gjennom punktene 2-17 tilbake til utgangspunktet.

Punkt 1: Høyde 151,8.

Punkt 2: Punkt 77 m i retning 254 g fra punkt 1.

Punkt 3: Framstikkende berghammer.

Punkt 4: Foten av bratt fjellvegg (ca. 5 m høy).

Punkt 5: Topp på framstikkende kolle.

Punkt 6: Berghammer.

Punkt 7: Liten berghammer.

Punkt 8: Punkt i delet mellom gnr./bnr. 143/1 og 143/2, i retning 52 og fra punkt 7.

Punkt 9: Midt på ca. 2 m høy berghammer.

Punkt 10: Berghammer.

Punkt 11: Topp på framstikkende berghammer.

Punkt 12: To sammenliggende, jordfaste steiner.

Punkt 13: Den søndre av to jordfaste steiner.

Punkt 14: Framstikkende berghammer.

Punkt 15: Toppen av en liten haug.

Punkt 16: Høyde 164.

Punkt 17: Punkt 120 m i retning 42 g fra punkt 1.

De nøyaktige grenser skal avmerkes i marka. Kart oppbevares i Brunlanes kommune, hos fylkesmannen i Vestfold, ved Vestfold fylkesskogskontor og i Miljøverndepartementet.

III

Formålet med fredningen er å bevare et større fattigmyrkompleks i regionen med eruptive dypbergarter på vestsiden av Oslofjorden (larvikittfeltet).

IV

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye planter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er sanking av bær og sopp, og tiltak i medhold av punkt 3.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturgitte forhold er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, framføring av veger, luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bygninger, anlegg eller lignende.
3.Miljøverndepartementet kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med fredningen.

Utenom i en sone langs myrkanten, og med de begrensninger som framgår av forbudet mot å innføre nye plantearter og forbudet i punkt 2, er vanlig skogdrift tillatt i skogområdene på fastmark i reservatets ytterkanter. Den hogstfrie sonen skal fastsettes av forvaltningsmyndigheten.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

-Skoghygieniske tiltak i den hogstfrie sonen langs myrkanten.
-Anlegg, drift og vedlikehold av en traktorveg på fastmark i reservatets ytterkanter.

Miljøverndepartementet kan i skjøtselsplan fastsette nærmere regler for tiltak i medhold av dette punkt.

4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i politi-, rednings-, brannvern-, skjøtsels-, forvaltnings- og oppsynsøymed. Unntatt er også:
-Motorisert ferdsel på fastmark i reservatets ytterkanter i forbindelse med tillatt skogsdrift.
-Motorisert tømmertransport over myra når marka er frossen og snødekket.
5.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges den Miljøverndepartementet bestemmer.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet gis fullmakt til å rette opp eventuelle feil og unøyaktigheter i grensebeskrivelsen og i oversikten over berørte gnr./bnr.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.