Forskrift om fredning for Tolvmannsmyr naturreservat, Lardal kommune, Vestfold.

DatoFOR-1980-05-30-4
PublisertII 1980 s 446
Ikrafttredelse30.05.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forTolvmannsmyr naturreservat, Lardal kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Lardal

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 30. mai 1980. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er Tolvmannsmyr i kommunene Lardal og Ramnes, Vestfold fylke, ved kgl.res. av 30. mai 1980 fredet som naturreservat, med navnet Tolvmannsmyr naturreservat. Det fredete areal er ca. 115 dekar.

II

Reservatet berører følgende gnr./bnr.: 89/3, 5 i Lardal og gnr./bnr. 100/38 i Rammnes kommune.

Reservatet har følgende grenser:

Grensene tar utgangspunkt i punkt 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet januar 1980, følger derfra deler mellom gnr./bnr. 59/4, 5, 10 og 89/3, 5 i Lardal kommune til punkt 2 og går derfra i rette linjer gjennom punktene 3-9 tilbake til utgangspunktet.

Punkt 1: Punkt i kommunegrensa mellom Lardal og Ramnes, i tredelet mellom gnr./bnr. 59/4, 5, 10 og 89/3, 5 i Lardal og gnr. 100/38 i Ramnes.

Punkt 2: Grensestein i delet mellom gnr./bnr. 89/3, 5, og 59/4, 5, 10, her.

Punkt 3: Topp på liten kolle.

Punkt 4: Punkt i framkant av framstikkende rygg.

Punkt 5: Liten, markert fjellvegg.

Punkt 6: Framstikkende berghammer.

Punkt 7: Topp på liten kolle ytterst på framstikkende

Punkt 8: Punkt 255 m i retning 79 g fra punkt 1.

Punkt 9: Berghammer.

De nøyaktige grenser skal avmerkes i marka. Kart oppbevares i Lardal og Ramnes kommune, hos fylkesmannen i Vestfold, ved Vestfold fylkesskogskontor og i Miljøverndepartementet.

III

Formålet med fredningen er å bevare et større nedbørsmyrkompleks der det er utviklet markerte hvelvinger.

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye planter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er sanking av bær og sopp, og tiltak i medhold av punkt 3.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturgitte forhold er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, framføring av veger, luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bygninger, anlegg eller lignende.
3.Miljøverndepartementet kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med fredningen.

Utenom i en sone langs myrkanten, og med de begrensninger som framgår av forbudet mot å innføre nye plantearter og forbudet i punkt 2, er vanlig skogdrift tillatt i skogområdene på fastmark i reservatets ytterkanter. Den hogstfrie sonen skal fastsettes av forvaltningsmyndigheten.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

-Skoghygieniske tiltak i den hogstfrie sonen langs myrkanten og på fastmarksholmer i myra.
-Anlegg, drift og vedlikehold av en traktorveg på fastmark i reservatets ytterkanter.

Miljøverndepartementet kan i skjøtselsplan fastsette nærmere regler for tiltak i medhold av dette punkt.

4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i politi-, rednings-, brannvern-, skjøtsels-, forvaltnings- og oppsynsøymed. Unntatt er også:
-Motorisert ferdsel på fastmark i reservatets ytterkanter i forbindelse med tillatt skogsdrift.
-Motorisert tømmertransport over myra når marka er frossen og snødekket.
5.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges den Miljøverndepartementet bestemmer.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet gis fullmakt til å rette opp eventuelle feil og unøyaktigheter i grensebeskrivelsen og i oversikten over berørte gnr./bnr.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.