Forskrift om fredning for Veggermyra naturreservat, Andebu kommune, Vestfold.

DatoFOR-1980-05-30-5
PublisertII 1980 s 449
Ikrafttredelse30.05.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandefjord kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Andebu

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 30. mai 1980. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er ei myr vest for Veggeråsen, sør for Bakkevannet i Andebu kommune, Vestfold fylke, ved kgl.res. av 30. mai 1980 fredet som naturreservat med navnet Veggermyra naturreservat. Det fredete areal er ca. 55 dekar.

II

Reservatet berører gnr./bnr. 50/6, 7, 14 og 50/19.

Reservatet har følgende grenser:

Grensene tar utgangspunkt i punkt 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet januar 1980, følger austre riksveg 307 til punkt 2, går derfra i rette linjer gjennom punktene 3 og 4 til punkt 5, følger eiendomsgrensa mellom gnr./bnr. 50/6, 7, 3 og 4 til punkt 5, følger eiendomsgrensa mellom gnr./bnr. 50/6, 7, 14 og 50/19 til punkt 7 og går derfra i rette linjer gjennom punkt 8 tilbake til utgangspunktet.

Punkt 1: Punkt på austsiden av riksveg 307, i delet mellom gnr./bnr. 50/19 og 50/6, 7, 14.

Punkt 2: Punkt på austsiden av riksveg 307, 115 m langs riksveg fra punkt 1.

Punkt 3: Punkt i grensa mellom dyrka mark og myr, 180 m fra punkt 2.

Punkt 4: Punkt 20 m i retning 10 g fra punkt 3.

Punkt 5: Knekkpunkt i delet mellom gnr./bnr. 49/1 og 50/6, 7, 14.

Punkt 6: Tredelet mellom gnr./bnr. 49/1, 50/19 og 50/6, 7, 14.

Punkt 7: Knekkpunkt i delet mellom 50/19 og 50/6, 7, 14.

Punkt 8: Punkt 45 m i retning 165 g fra punkt 1.

De nøyaktige grenser skal avmerkes i marka. Kart oppbevares i Andebu kommune, hos fylkesmannen i Vestfold, ved Vestfold fylkesskogskontor og i Miljøverndepartementet.

III

Formålet med fredningen er å bevare en svakt hvelvet nedbørsmyr.

IV

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye planter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er sanking av bær og sopp, og tiltak i medhold av punkt 3, og nødvendig rydding av vegetasjon langs riksveg 306.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturgitte forhold er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, framføring av veger, luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bygninger, anlegg eller lignende.

Dette punkt skal ikke være til hinder for avløp for drenering av områder med naturlig fall mot reservatet.

3.Miljøverndepartementet kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med fredningen.

Utenom i en sone langs myrkanten, og med de begrensninger som framgår av forbudet mot å innføre nye plantearter og forbudet i punkt 2, er vanlig skogdrift tillatt i skogområdene på fastmark i reservatets ytterkanter. Den hogstfrie sonen skal fastsettes av forvaltningsmyndigheten.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til skoghygieniske tiltak i den hogstfrie sonen langs myrkanten.

Miljøverndepartementet kan i skjøtselsplan fastsette nærmere regler for tiltak i medhold av dette punkt.

4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i politi-, rednings-, brannvern-, skjøtsels-, forvaltnings- og oppsynsøymed. Unntatt er også:
-Motorisert ferdsel på fastmark i reservatets ytterkanter i forbindelse med tillatt skogsdrift.
-Motorisert tømmertransport over myra når marka er frossen og snødekket.
5.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges den Miljøverndepartementet bestemmer.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet gis fullmakt til å rette opp eventuelle feil og unøyaktigheter i grensebeskrivelsen og i oversikten over berørte gnr./bnr.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.