Forskrift om fredning for Kringlemyr naturreservat, Hedrum kommune, Vestfold.

DatoFOR-1980-05-30-6
PublisertII 1980 s 451
Ikrafttredelse30.05.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forKringlemyr naturreservat, Hedrum kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Hedrum

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 30. mai 1980. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er Kringlemyr på austsiden av Virgenesmoen i Hedrum kommune, Vestfold fylke, ved kgl.res. av 30. mai 1980 fredet som naturreservat med navnet Kringlemyr naturreservat. Det fredete areal er ca. 80 dekar.

II

Reservatet berører gnr./bnr. 116/1 og 116/2.

Reservatet har følgende grenser:

Grensene tar utgangspunkt i punkt 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet januar 1980, går derfra i rette linjer gjennom punktene 2 og 3 til punkt 4, følger kommunegrensa mellom Lardal og Hedrum til punkt 5, går videre i rett linje til punkt 6, følger derfra eiendomsgrensa mellom gnr./bnr. 116/1 og 116/2 til punkt 7 og går derfra i rette linjer gjennom punktene 8 og 9 tilbake til utgangspunktet.

Punkt 1: NØ-side av vegkryss mellom riksveg 8 og gårdsveg til Virgenes.

Punkt 2: Punkt i østkanten av riksveg 8, 135 m langs riksvegen fra punkt 1.

Punkt 3: Framgår av vedlagte kart.

Punkt 4: Punkt i kommunegrensa mellom Lardal og Hedrum, 25 m fra punkt 5.

Punkt 5: Knekkpunkt i kommunegrensa mellom Lardal og Hedrum.

Punkt 6: Knekkpunkt i eiendomsgrensa mellom gnr./bnr. 116/1 og 116/2.

Punkt 7: Punkt i eiendomsgrensa mellom gnr./bnr. 116/1 og 116/2, 40 m fra punkt 6.

Punkt 8: Framgår av vedlagte kart.

Punkt 9: Framgår av vedlagte kart.

De nøyaktige grenser skal avmerkes i marka. Kart oppbevares i Hedrum kommune, hos fylkesmannen i Vestfold, ved Vestfold fylkesskogskontor og i Miljøverndepartementet.

III

Formålet med fredningen er å bevare en særegen og sjelden nedbørsmyrtype.

IV

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye planter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er sanking av bær og sopp, og tiltak i medhold av punkt 3.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturgitte forhold er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, framføring av veger, luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bygninger, anlegg eller lignende.
3.Miljøverndepartementet kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med fredningen.

Utenom i en sone langs myrkanten, og med de begrensninger som framgår av forbudet mot å innføre nye plantearter og forbudet i punkt 2, er vanlig skogdrift tillat i skogområdene på fastmark i reservatets ytterkanter. Den hogstfrie sonen skal fastsettes av forvaltningsmyndigheten.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til skoghygieniske tiltak i den hogstfrie sonen langs myrkanten.

Miljøverndepartementet kan i skjøtselsplan fastsette nærmere regler for tiltak i medhold av dette punkt.

4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i politi-, rednings-, brannvern-, skjøtsels-, forvaltnings- og oppsynsøymed. Unntatt er også:
-Motorisert ferdsel på fastmark i reservatets ytterkanter i forbindelse med tillatt skogsdrift.
-Motorisert tømmertransport over myra når marka er frossen og snødekket.
5.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges den Miljøverndepartementet bestemmer.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet gis fullmakt til å rette opp eventuelle feil og unøyaktigheter i grensebeskrivelsen og i oversikten over berørte gnr./bnr.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.