Forskrift om fredning for Nordre Skarsholttjønn naturreservat, Andebu kommune, Vestfold.

DatoFOR-1980-05-30-7
PublisertII 1980 s 454
Ikrafttredelse30.05.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandefjord kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Andebu

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 30. mai 1980. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et område omkring Nordre Skarsholttjønn i Andebu kommune, Vestfold fylke, ved kgl.res. av 30. mai 1980 fredet som naturreservat. Det fredete areal er ca. 130 dekar.

II

Reservatet berører følgende gnr./bnr.: 58/18, 25, 27, 59/1, 4, 5, 60/1, 60/2, 60/4 og 65/8.

Reservatet har følgende grenser:

Grensene tar utgangspunkt i punkt 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet januar 1980, går derfra i rett linje til punkt 2, følger eiendomsgrensa mellom gnr./bnr. 60/1 og 60/2 videre til punkt 3, går derfra i rette linjer gjennom punktene 4-6 til punkt 7, følger eiendomsgrensa mellom gnr./bnr. 60/2 og 60/4, 59/1, 4, 5 og 58/18, 25, 27 videre til punkt 8, går i rette linjer gjennom punkt 9 til punkt 10, følger videre eiendomsgrensa mellom gnr./bnr. 65/2, 6 og 65/8 til punkt 11 og følger derfra eiendomsgrensa mellom gnr./bnr. 64/1 og 65/8 tilbake til utgangspunktet.

Punkt 1: Tredelet mellom gnr./bnr. 64/1, 60/2 og 65/8.

Punkt 2: Grensemerke i delet mellom gnr./bnr. 60/1 og 60/2.

Punkt 3: Grensene i knekkpunkt i delet mellom gnr./bnr. 60/1 og 60/2.

Punkt 4: Tredelet mellom gnr./bnr. 60/1, 58/18, 25, 27, 59/1, 4, 5, 60/4 og mellomliggende eiendom.

Punkt 5: Punkt 170 m i retning 53 g og fra punkt 4.

Punkt 6: Punkt 250 m i retning 110 g fra punkt 4.

Punkt 7: Tredelet mellom gnr./bnr. 60/2, 60/1, og 58/18, 25, 27, 59/1, 4, 5, og 60/4.

Punkt 8: Tedelet mellom gnr./bnr. 60/2, 65/8 og 58/18, 25, 27, 59/1, 4, 5 og 60/4.

Punkt 9: Punkt 190 m rett sør for punkt 8.

Punkt 10: Grensemerke i delet mellom gnr./bnr. 65/2, 6 og 65/8.

Punkt 11: Tredelet mellom gnr./bnr. 64/1, 65/2, 6 og 65/8.

De nøyaktige grenser skal avmerkes i marka. Kart oppbevares i Andebu kommune, hos fylkesmannen i Vestfold, ved Vestfold fylkesskogskontor og i Miljøverndepartementet.

III

Formålet med fredningen er å bevare et myrkompleks med myrtypene eksentrisk høgmyr og fattig jordvannsmyr.

IV

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye planter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er sanking av bær og sopp, og tiltak i medhold av punkt 3.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturgitte forhold er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, framføring av veger, luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bygninger, anlegg eller lignende.
3.Miljøverndepartementet kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med fredningen.

Utenom i en sone langs myrkanten, og med de begrensninger som framgår av forbudet mot å innføre nye plantearter og forbudet i punkt 2, er vanlig skogdrift tillatt i skogområdene på fastmark i reservatets ytterkanter. Den hogstfrie sonen skal fastsettes av forvaltningsmyndigheten.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til skoghygieniske tiltak i den hogstfrie sonen langs myrkanten.

Miljøverndepartementet kan i skjøtselsplan fastsette nærmere regler for tiltak i medhold av dette punkt.

4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i politi-, rednings-, brannvern-, skjøtsels-, forvaltnings- og oppsynsøymed. Unntatt er også:
-Motorisert ferdsel på fastmark i reservatets ytterkanter i forbindelse med tillatt skogsdrift.
-Motorisert tømmertransport over myra når marka er frossen og snødekket.
5.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges den Miljøverndepartementet bestemmer.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet gis fullmakt til å rette opp eventuelle feil og unøyaktigheter i grensebeskrivelsen og i oversikten over berørte gnr./bnr.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.