Forskrift om fredning for Breimyr naturreservat, Holmestrand og Hof kommuner, Vestfold.

DatoFOR-1980-05-30-9
PublisertII 1980 s 459
Ikrafttredelse30.05.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forBreimyr naturreservat, Holmestrand og Hof kommuner, Vestfold.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Holmestrand

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 30. mai 1980. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er Breimyr i kommunene Holmestrand og Hof, Vestfold fylke, ved kgl.res. av 30. mai 1980 fredet som naturreservat med navnet Breimyr naturreservat. Det fredete areal er ca. 105 dekar.

II

Reservatet berører gnr./bnr. 49/1, 50/1, 53/1, 53/2, 54/1, 10, 55/18, 19 og 66/2 i Hof kommune og gnr./bnr. 92/2, 92/3 og 93/3, 4 i Holmestrand kommune.

Reservatet har følgende grenser:

Grensene tar utgangspunkt i punkt 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet januar 1980, følger derfra bekk på søraustsiden av myra til punkt 2, går videre i rette linjer gjennom punkt 4 til punkt 5, følger sørkant av skogsveg til punkt 6 og går derfra i rett linje tilbake til utgangspunktet.

Punkt 1: Punkt der delet mellom eiendommene gnr./bnr. 92/3, 93/3, 4 og 92/2 krysser bekk.

Punkt 2: Punkt i bekk, se vedlagte kart.

Punkt 3: Punkt i kommunegrensa mellom Holmestrand og Hof, 110 m langs grensa sørover fra 7-delet ute på myra.

Punkt 4: Framgår av vedlagte kart.

Punkt 5: Punkt i sørkant av skogsveg, der delet mellom eiendommene gnr./bnr. 66/2 og 53/1 krysser vegen.

Punkt 6: Punkt i sørvestkant av skogsveg, der kommunegrensa mellom Holmestrand og Hof krysser vegen.

De nøyaktige grenser skal avmerkes i marka. Kart oppbevares i Holmestrand og Hof kommuner, hos fylkesmannen i Vestfold, ved Vestfold fylkesskogkontor og i Miljøverndepartementet.

III

Formålet med fredningen er å bevare en konsentrisk høgmyr.

IV

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegestasjon, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantedeler må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er sanking av bær og sopp og tiltak i medhold av punkt 3.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturgitte forhold er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, framføring av veger, luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bygninger, anlegg eller lignende.
3.Miljøverndepartementet kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med fredningen.

Utenom i en sone langs myrkanten, og med de begrensninger som framgår av forbudet mot å innføre nye plantearter og forbudet i punkt 2, er vanlig skogsdrift tillatt i skogområdene på fastmark i reservatets ytterkanter. Den hogstfrie sonen skal fastsettes av forvaltningsmyndigheten.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til skoghygieniske tiltak i den hogstfrie sonen langs myrkanten og på fastmarksholmer i myra.

Miljøverndepartementet kan i skjøtselsplan fastsette nærmere regler for tiltak i medhold av dette punkt.

4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i politi-, rednings-, brannvern-, skjøtsels-, forvaltnings- og oppsynsøyemed. Unntatt er også:
-Motorisert ferdsel på fastmark i reservatets ytterkanter i forbindelse med tillatt skogsdrift.
-Motorisert tømmertransport over myra når marka er frossen og snødekket.
5.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges den Miljøverndepartementet bestemmer.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet gis fullmakt til å rette opp eventuelle feil og unøyaktigheter i grensebeskrivelsen og i oversikten over berørte gnr./bnr.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.