Forskrift om fredning for Gullkronene naturreservat, Sem kommune, Vestfold.

DatoFOR-1980-06-13-11
PublisertII 1980 s 518
Ikrafttredelse13.06.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forGullkronene naturreservat, Sem kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om fredning for naturreservat, Sem

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 13. juni 1980. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er skogsområdene Store og Lille Gullkrone i Sem kommune, Vestfold fylke, ved kgl.res. av 13. juni 1980 fredet som naturreservat med navnet Gullkronene naturreservat.

Reservatet omfatter ca. 276 dekar.

II

Reservatet omfatter deler av gnr./bnr. 51/1 i Sem kommune.

Reservatet er delt i to og har følgende grenser:

Grensa tar utgangspunkt i punkt 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet november 1979, følger derfra skogbestandens grense mot dyrka mark til punkt 2, videre i rett linje til punkt 3, videre skogbestandets grense mot dyrka mark til punkt 4 og derfra langs sørsida av vei til utgangspunktet.

Punkt 1: Punkt på sørsida av vei (allé) hvor skogbestandet har sitt nordligste hjørne, ca. 130 m vest for veikryss.

Punkt 2: Punkt på vestsida av vei hvor skogbestandet nordfra støter opptil veien ca. 390 m nordøst for jernbaneplanovergang.

Punkt 3: Punkt på vestsida av vei hvor skogbestandet nordvestfra støter opptil veien, ca. 250 m nordøst for jernbaneplanovergang.

Punkt 4: Punkt på sørsida av vei (allé) hvor skogbestandet sørfra støter opptil veien, ca. 340 m vest for veikryss.

Store Gullkrone:

Grensa tar utgangspunkt i punkt 11 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet november 1979, følger derfra skogbestandets grense mot dyrka mark (langs åpen grøft) til punkt 12, videre i skogbestandets grense mot traktorvei (langs åpen rett grøft) til punkt 13, videre i rett linje langs skogbestandets grense mot dyrka mark (langs åpen grøft) til punkt 14, og derfra i skogbestandets grense mot dyrka mark (delvis langs åpen grøft) tilbake til utgangspunktet.

Punkt 11: Punkt på vei (port i allé), hvor veien går inn i Store Gullkrone, ca. 60 m vest for punkt 4.

Punkt 12: Punkt på vestsida av vei hvor skogbestandet nordfra og vestfra støter opptil veien.

Punkt 13: Knekkpunkt i skogbestandets grense mot traktorvei/dyrka mark ca. 190 m vest for punkt 12.

Punkt 14: Knekkpunkt i skogbestandets grense mot dyrka mark ca. 300 m nordvest for punkt 13.

Grensene for reservatet er nedtegnet på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet november 1979. Kart oppbevares i Sem kommune, hos fylkesmannen i Vestfold, hos Vestfold fylkesskogkontor og i Miljøverndepartementet. Grensene skal avmerkes i marka.

III

Formålet med fredningen er å bevare:

1.To edellauvskogbestand med en variasjon og frodighet som er sjelden i Norge, og som minner om mellomeuropeiske vekstforhold
2.Et område med svært rikt fugleliv.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er beiting, sanking av bær og sopp og tiltak i medhold av punkt 3.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bygninger, anlegg eller lignende.

Fredningen skal ikke være til hinder for:

-Drift og vedlikehold av eksisterende traktorveg i reservatet.
-Vedlikehold og fortsatt bruk av familiegravsted til stamhuset Jarlsberg.
3.Dyrelivet, herunder fuglenes reir og egg og pattedyrenes bo og hi, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse og unødig forstyrrelse. All jakt og bruk av skytevåpen er forbudt.

Unntatt fra dette punkt er storviltjakt i samsvar med gjeldende viltstellovgivning.

4.Miljøverndepartementet kan gjennomføre skjøtselstiltak som er nødvendig for å fremme formålet med fredningen.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

-Rydding av vegetasjon langs eksisterende veger og stier der dette er nødvendig for normal bruk av vegene og stiene, herunder også ridning.
-Rydding av vegetasjon der reservatet grenser mot dyrket mark.

Miljøverndepartementet kan i skjøtselsplan fastsette nærmere regler for tiltak i medhold av dette punkt.

5.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i rednings-, politi-, brannvern-, skjøtsel-, oppsyns- og forvaltningsøyemed.

Unntatt er også motorisert ferdsel på eksisterende veger.

6.Organisert idrettsutøvelse er forbudt. Forbudet gjelder ikke gjennomfart på ski eller til fots når marka er snødekket.

Teltslagning er ikke tillatt.

7.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges den Miljøverndepartementet bestemmer.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 6 og § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet gis fullmakt til å rette opp eventuelle feil og unøyaktigheter i grensebeskrivelsen og i oversikten over berørte gnr./bnr.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.