Forskrift om fredning for Fjugstad naturreservat, Borre (Horten) kommune, Vestfold.

DatoFOR-1980-06-13-13
PublisertII 1980 s 523
Ikrafttredelse13.06.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forFjugstad naturreservat, Horten kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
Rettet24.02.2006, Horten.
KorttittelForskrift om naturreservat, Borre

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 13. juni 1980. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et skogområde ved Fjugstad i Borre kommune, Vestfold fylke, ved kgl.res. av 13. juni 1980 fredet som naturreservat med navnet Fjugstad naturresrvat.

Reservatet omfatter ca. 257 dekar.

II

Reservatet omfatter deler av gnr./bnr. 2/1, 21 og 10/1 i Borre kommune.

Reservatet har følgende grenser:

Grensa tar utgangspunkt i punkt 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet november 1979, følger langs bekkeløp til punkt 2, videre langs vestside av vei til punkt 3, videre langs steingard til punkt 4, videre langs steingard til punkt 5, videre i rett linje (mot granplantefelt) til punkt 6, videre langs vestside av vei til punkt 7, og videre til punkt 8, videre i rett linje til punkt 9, videre langs østside av vei til punkt 10, videre langs sørside av vei til punkt 11, videre i rett linje til punkt 12, videre i eiendomsgrense mellom gnr./bnr. 10/1 og gnr./bnr. 2/1, 21 og 9/1 til punkt 13, videre i rett linje til punkt 14, videre i rett linje til punkt 15, videre i eiendomsgrense mellom gnr./bnr. 10/1 og gnr./bnr. 2/1, 21 og 9/1 til punkt 16, videre i rett linje til punkt 17 og følger derfra langs stranda tilbake til utgangspunktet.

Punkt 1: Bekkeløp mot sjøen.

Punkt 2: Punkt hvor bekkeløp krysser vei.

Punkt 3: Hjørne i steingard.

Punkt 4: Punkt hvor 4 steingarder løper sammen.

Punkt 5: Punkt hvor bekkeløp krysser steingjerde mot dyrka mark.

Punkt 6: Punkt i retning 68 g NV og 75 m fra punkt 5.

Punkt 7: Dele mellom vei og sti.

Punkt 8: Østside av veidele.

Punkt 9: Punkt i østkant av vei 55 m sør for punkt 10.

Punkt 10: Østside av veidele.

Punkt 11: Punkt på sørside av vei 57 m fra punkt 10.

Punkt 12: Knekkpunkt i eiendomsgrense mellom gnr./bnr. 10/1 og gnr./bnr. 2/1, 21 og 9/1.

Punkt 13: Punkt i eiendomsgrense som for punkt 12, ca. 50 m øst for punkt 12.

Punkt 14: Punkt i retning 20 g NNØ og 108 m fra punkt 13.

Punkt 15: Punkt i eiendomsgrense som for punkt 12 i knekkpunkt ved gammel brønn.

Punkt 16: Knekkpunkt i samme eiendomsgrense som for punkt 12 i vestkant av skogvei.

Punkt 17: Punkt i stranda 100 m nord for veikryss ved Fjugstadbrygga.

Grensene for reservatet er nedtegnet på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet november 1979. Kart oppbevares i Borre kommune, hos fylkesmannen i Vestfold, hos Vestfold fylkesskogskontor og i Miljøverndepartementet. Grensene skal avmerkes i marka.

III

Formålet med fredningen er å bevare en edellauvskog med et uvanlig stort og rikt bestand med ask.

IV

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye planter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er sanking av bær og sopp, og tiltak i medhold av punkt 3.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturgitte forhold er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, framføring av veger, luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bygninger, anlegg eller lignende.

Fredningen skal ikke være til hinder for drift og vedlikehold av eksisterende traktorveg gjennom området.

3.Miljøverndepartementet kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med fredningen.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

-Rydding av vegetasjon langs eksisterende veger der dette er nødvendig for normal bruk av vegen.
-Rydding av vegetasjon der reservatet grenser mot dyrket mark.

Miljøverndepartementet kan i skjøtselsplan fastsette nærmere regler for tiltak i medhold av dette punkt.

4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i politi-, rednings-, brannvern-, skjøtsels- og oppsyns- og forvaltningsøymed. Unntatt er også motorisert ferdsel på eksisterende veger i samsvar med bruksrettigheter.

Teltslagning er forbudt.

5.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges den Miljøverndepartementet bestemmer.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 6 og § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet gis fullmakt til å rette opp eventuelle feil og unøyaktigheter i grensebeskrivelsen og i oversikten over berørte gnr./bnr.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.