Forskrift om fredning for Frebergsvik naturreservat, Borre (Horten) kommune, Vestfold.

DatoFOR-1980-06-13-14
PublisertII 1980 s 527
Ikrafttredelse13.06.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forFrebergsvik naturreservat, Horten kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
Rettet24.02.2006, Horten.
KorttittelForskrift om naturreservat, Borre

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 13. juni 1980. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et skogsområde ved Frebergsvik i Borre kommune, Vestfold fylke, ved kgl.res. av 13. juni 1980 fredet som naturreservat med navnet Frebergsvik naturreservat.

Reservatet omfatter ca. 44 dekar.

II

Reservatet omfatter deler av gnr./bnr. 103/1 og 105/10 i Borre kommune.

Reservatet har følgende grenser:

Grensa tar utgangspunkt i punkt 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet november 1979, følger deretter vestside av vei til punkt 2, videre i rett linje til punkt 3, videre i rett linje til punkt 4, videre i rett linje til punkt 5, videre langs vestside av riksvei 310 til punkt 6, videre i rett linje til punkt 7, og derfra langs vestside av skogsvei tilbake til utgangspunktet.

Punkt 1: Vestside av veidelet.

Punkt 2: Punkt i vestside av vei 35 m nord for punkt 1.

Punkt 3: Punkt ved bekk ca. 35 m i retning 253g SV for punkt 2.

Punkt 4: Punkt på vestside av sti ca. 35 m i retning 275g SV for punkt 3.

Punkt 5: Punkt i nordkant av veikryss mellom riksvei 310 og gårdsvei til Nordre Skåne.

Punkt 6: Punkt på vestside av riksvei 310, 20 m SV for avkjørsel.

Punkt 7: Punkt på vestside av skogsvei hvor et mindre bekkedrag krysser veien og 30 m sør av punkt 1.

Grensene for reservatet er nedtegnet på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet november 1979. Kart oppbevares i Borre kommune, hos fylkesmannen i Vestfold, hos Vestfold fylkesskogkontor og i Miljøverndepartementet. Grensen skal avmerkes i marka.

III

Formålet med fredningen er å bevare et floristisk rik edellauvskogbestand, særskilt av hensyn til forekomsten av snelle-askeskog.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er beiting, sanking av bær og sopp og tiltak i medhold av punkt 3.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bygninger, anlegg eller lignende.

Fredningen skal ikke være til hinder for:

-Drift og vedlikehold av eksisterende kraftledning som krysser reservatet.
-Drift og vedlikehold av eksisterende traktorveg gjennom reservatet.
3.Miljøverndepartementet kan gjennomføre skjøtselstiltak som er nødvendig for å fremme formålet med fredningen.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

-Rydding av vegetasjon i gate for eksisterende kraftledning.
-Rydding av vegetasjon langs eksisterende traktorveg gjennom reservatet.
-Rydding av vegetasjon der reservatet grenser mot dyrket mark eller bebyggelse.

Miljøverndepartementet kan i skjøtselsplan fastsette nærmere regler for tiltak av dette punkt.

4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i rednings-, politi-, brannvern-, skjøtsel-, oppsyns- og forvaltningsøyemed. Unntatt er også kjøring med traktor på eksisterende traktorveg gjennom reservatet.
5.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges den Miljøverndepartementet bestemmer.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 6 og § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra bestemmelsen overføres til Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet gis fullmakt til å rette opp eventuelle feil og unøyaktigheter i grensebeskrivelsen og i oversikten over berørte gnr./bnr.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.