Forskrift om fredning for Våle Prestegårdsskog naturreservat, Våle kommune, Vestfold.

DatoFOR-1980-06-13-15
PublisertII 1980 s 529
Ikrafttredelse13.06.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forVåle Prestegårdsskog naturreservat, Våle kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Våle

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 13. juni 1980. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et skogsområde ved Våle prestegård i Våle kommune, Vestfold fylke, ved kgl.res. av 13. juni 1980 fredet som naturreservat med navnet Våle Prestegårdsskog naturreservat.

Reservatet omfatter ca. 63 dekar.

II

Reservatet omfatter deler av gnr./bnr. 91/1 i Våle kommune.

Reservatet har følgende grenser:

Grensa tar utgangspunkt i punkt 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet november 1979, følger grensa mot dyrka mark fram til punkt 2, videre i rette linjer gjennom punktene 3, 4, 5 til 6 og følger derfra skogkanten mot dyrka mark tilbake til utgangspunktet.

Punkt 1: Punkt i nordenden av bøkeskogen ca. 100 m rett vest for nordvestre hjørne på låvebygningen til Våle prestegård.

Punkt 2: Punkt i grensa mot dyrka mark.

Punkt 3: Punkt i kjerrevei, 125 m fra veikryss.

Punkt 4: Punkt 105 m i retning 375 m NV for punkt 3.

Punkt 5: Punkt på østsida av skogsvei ca. 100 m sør for punkt 6.

Punkt 6: Punkt i grensa mot dyrka mark hvor skogsvei ender mot dyrka mark.

Grensene for reservatet er nedtegnet på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet november 1979. Kart oppbevares i Våle kommune, hos fylkesmannen i Vestfold, hos Vestfold fylkesskogkontor og i Miljøverndepartementet. Grensen skal avmerkes i marka.

III

Formålet med fredningen er å bevare et edellauvskogbestand som omfatter en smyle-bøkeskog.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er beiting, sanking av bær og sopp og tiltak i medhold av punkt 3.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturlige vekstvilkår er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bygninger, anlegg eller lignende.

Fredningen skal ikke være til hinder for drift og vedlikehold av eksisterende traktorveg og lysløype i reservatet.

3.Miljøverndepartementet kan gjennomføre skjøtselstiltak som er nødvendig for å fremme formålet med fredningen.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

-Rydding av vegetasjon langs eksisterende lysløype og langs eksisterende veger og stier.
-Rydding av vegetasjon der reservatet grenser inntil dyrket mark.

Miljøverndepartementet kan i skjøtselsplan fastsette nærmere regler for tiltak av dette punkt.

4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i rednings-, politi-, brannvern-, skjøtsel-, oppsyns- og forvaltningsøyemed. Unntatt er også kjøring med traktor på eksisterende traktorveg i forbindelse med landbruksdrift, og motorisert ferdsel for drift og vedlikehold av lysløype.
5.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges den Miljøverndepartementet bestemmer.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 6 og § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra bestemmelsen overføres til Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet gis fullmakt til å rette opp eventuelle feil og unøyaktigheter i grensebeskrivelsen og i oversikten over berørte gnr./bnr.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.