Forskrift om fredning for Tangenbekken naturreservat, Våle kommune, Vestfold.

DatoFOR-1980-06-13-16
PublisertII 1980 s 531
Ikrafttredelse13.06.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forTangenbekken naturreservat, Våle kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Våle

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 13. juni 1980. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et skogområde ved Tangenbekken i Våle kommune, Vestfold fylke, ved kgl.res. av 13. juni 1980 fredet som naturreservat med navnet Tangenbekken naturreservat. Det fredete areal er ca. 119 dekar.

II

Reservatet omfatter deler av gnr./bnr. 10/2 og 10/3 i Våle kommune.

Reservatet har følgende grenser:

Grensa tar utgangspunkt i punkt 1 på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet november 1979, følger Tangenbekken hovedløp oppover til punkt 2, videre langs jernbanens vestside til punkt 3, og følger derfra bekkedrag i eiendomsgrensa mellom gnr./bnr. 10/2 og gnr./bnr. 5/1 og 7/5.

Punkt 1: Punkt på Tangenbekkens vestside hvor eiendomsgrensa mellom gnr./bnr. 10/2 og gnr./bnr. 7/5 går ut i bekken ved munningen av en mindre bekk.

Punkt 2: Østre munning av stikkerenne under jernbane hvor Tangenbekkens hovedløp går gjennom jernbanefylling.

Punkt 3: Østre munning av stikkerenne under jernbane for et mindre bekkeløp.

Grensene for reservatet er nedtegnet på kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet november 1979. Kart oppbevares i Våle kommune, hos fylkesmannen i Vestfold, hos Vestfold fylkesskogskontor og i Miljøverndepartementet. Grensene skal avmerkes i marka.

III

Formålet med fredningen er å bevare en frodig og sjeldent velutviklet edellauvskog i et aktivt ravinelandskap. Skogen består vesentlig av gråor-heggeskog, gråor-askeskog og alm-lindeskog.

IV

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder også døde busker og trær, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye planter må ikke innføres.

Unntatt fra dette punkt er sanking av bær og sopp, og tiltak i medhold av punkt 3.

2.Alle inngrep som endrer eller innvirker på de naturgitte forhold er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, uttak eller utfylling av masse, framføring av veger, luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bygninger, anlegg eller lignende.

Fredningen skal ikke være til hinder for drift og vedlikehold av eksisterende kraftlinje gjennom reservatet.

3.Miljøverndepartementet kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med fredningen.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

-Rydding av vegetasjon i gate for eksisterende kraftledning.
-Rydding av vegetasjon der reservatet grenser inntil dyrket mark.
-Rydding av vegetasjon der reservatet grenser inntil jernbane.
-Vedhogst for husbehov.

Miljøverndepartementet kan i skjøtselsplan fastsette nærmere regler for tiltak i medhold av dette punkt.

4.Motorisert ferdsel er forbudt unntatt i politi-, rednings-, brannvern-, skjøtsels-, forvaltnings- og oppsynsøymed.
5.Departementet kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

V

Forvaltningen av bestemmelsene for reservatet tillegges den Miljøverndepartementet bestemmer.

VI

Den myndighet Kongen har etter § 6 og § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet gis fullmakt til å rette opp eventuelle feil og unøyaktigheter i grensebeskrivelsen og i oversikten over berørte gnr./bnr.

VII

Disse bestemmelser trer i kraft straks.